*

Zodiako ženklų psichologinių ir fizionominių charakteristikų lyginamoji analizė


* dupasauliai.com [poisONn]

ĮŽANGA
Visais laikais žmogų domino žinios, leidžiančios geriau pažinti save, savo likimą, suteikiančios galimybę įminti kitų žmonių poelgių priežastis, charakterio savybes, prognozuoti tolimesnę įvykių eigą. Dėl to buvo stebima artimiausia aplinka (veido bruožai, rankų linijos, žvaigždės, gamta, įvairūs ženklai ir pan.), ieškoma dėsningumų, fiksuojami reiškiniai, jų tarpusavio sąsajos, leidžiančios daryti tam tikras išvadas. Taip atsirado tokie neoficialūs mokslai kaip astrologija, chirologija, numerologija, tarologija, fiziognomika ir kt., apimantys tūkstančius metų kauptas žinias, kurios sudaro aiškias ir išsamias sistemas, leidžiančias gana tiksliai nusakyti asmenybės bruožus, charakterį, svarbius žmogaus gyvenimo įvykius. Šiame darbe bus siekiama atrasti dviejų sistemų, astrologijos ir fiziognomikos, sąlyčio taškus bei bandoma atskleisti vienodą absoliučiai skirtingų ir tik kiekviemam iš šių mokslų atskirai būdingų simbolių interpretaciją nusakant asmens pichologinę charakteristiką. Astrologija – tai mokslas, galintis nusakyti žmogaus polinkius, gebėjimus, problemas, pateikti jų sprendimo būdus, prognozes, atsižvelgiant į planetų išsidėstymą asmens gimimo metu ir gimimo vietą. „Bendroji astrologija remiasi įsitikinimu, kad žmogus per gyvenimą savyje nešasi gimimo laiko akimirkos antspaudą. Išstudijavus šią akimirką, galima kai ką sužinoti ir apie žmogų“, (12, psl. 10). Fiziognomika – veido tyrinėjimo mokslas, tai menas nustatyti vidines žmogaus savybes (įgimtas ir įgytas) iš išorinių savybių, t.y. veido bruožų ir išraiškų. „Fizionomikos moksle kiekvienas veido bruožas laikomas sudėtine asmenybės dalimi ir yra kruopščiai tyrinėjamas; kuomet atskiros interpretacijos sujungiamos į bendrą visumą, galima daryti aiškias ir išsamias išvadas apie žmogaus likimą“, (1, psl. 9). Kaip matome iš pateiktų apibrėžimų, tiek astrologija, tiek fiziognomika suteikia mums galimybę geriau suprasti kiekvieno žmogaus psichologinius ypatumus, gali nurodyti būdus kaip sustiprinti asmens teigiamas savybes, kokioje srityje jas išreikšti, panaudoti, taip pat kaip sumažinti silpnybių poveikį gyvenime, kaip išspręsti prieštaravimus, susijusius su mūsų charakteriu. Darbo tikslas – palyginti astrologijoje pateikiamas Zodiako ženklų psichologines charakteristikas su psichologinių savybių aprašymu, gautu atlikus Zodiako ženklų išvaizdos fiziognominę analizę. Taip pat šiame darbe bus siekiama patvirtinti arba paneigti hipotezę, kad Zodiako ženklų astrologinės charakteristikos atitinka veido bruožų skaitymo sistemos asmens savybių, gebėjimų, elgesio bruožų aprašymus, pateiktus atlikus išsamią Zodiako ženklų išvaizdos analizę. Tuo tikslu darbe bus siekiama pateikti fiziognomikos kaip mokslo pagrindinius aspektus, išvaizdos nusakymo ypatumus astrologijoje, kiekvieno Zodiako ženklo išvaizdos aprašymą bei fiziognominę analizę, gautų charakteristikų palyginimą su astrologijoje nurodomomis Zodiako ženklų psichologinėmis savybėmis.

FIZIOGNOMIKOS PAGRINDINIAI ASPEKTAI
Manoma, kad fiziognomikos mokslui yra apie 2700 metų. Pirmieji veido bruožus pradėjo skaityti kinai. Jau 403-221 m. pr. Kr. Kinijoje egzistavo mokyklos, kuriose buvo diegiami veido bruožų skaitymo įgūdžiai. Vakaruose fiziognomikos mokslu buvo domėtasi dar antikos laikais. Veido fizinių savybių reikšme žmogaus dvasiniame gyvenime, manoma, domėjosi Homeras, Hipokratas, Pitagoras. Pirmasis filosofinis traktatas, susijęs su fiziognomika ir pasiekęs mūsų laikus, priklauso Aristoteliui. Viduramžiais šio mokslo teoriją ir principus populiarino Shakespeare, Milton, Dryden ir daugelis kitų. Žymiausias fiziognomikos mokslo tyrėjas aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje buvo Johan Kaspar Lavater. Jis suklasifikavo veido bruožus pagal protinius sugebėjimus ir žmogaus polinkius, o jo parašytas „Fizionomikos esė“ tapo reikšmingu šios srities veikalu. Devynioliktajame amžiuje Franc Joseph Gall ir Johan Gaspar Spurzheim tyrinėjo žmogaus kaukolės formą. Buvo išskirti 27 kaukolės iškilumai, atspindintys tam tikrą žmogaus elgseną, bei sukūrtas terminas „frenologija“, reiškiantis kaukolių formų tyrinėjimą. Dvidešimtajame amžiuje žmogaus išvaizdos ir jo elgsenos, charakterio ypatumų sąryšiu toliau domėjosi William Sheldon, Edward Jones, Robert Whiteside ir daugelis kitų. Kiekvienas jų atliko tyrimus tam tikrose fiziognomikos srityse ir pateikė savo pastebėjimus ir išvadas, turinčias įtakos šiuolaikinei praktinei fiziognomikai. Amerikiečių fiziognomikos tyrinėtoja ir praktikė Rose Rosetree savo knygoje „Kas slypi mūsų veiduose“ apibendrintai išvardijo tokias veido bruožų analizės galimybes: ištyrus veido bruožus, galime atskleisti dar nežinomas ar nepastebėtas žmogaus elgesio ypatybes, kurias vėliau būtų galima ugdyti kaip talentą; atskleistas talentas, jo tolimesnis ugdymas stiprina asmens savigarbą; ištyrus kitų žmonių veidus, galima sužinoti apie kito tipo elgsenas nei mums yra įprasta. Toks tyrinėjimas leidžia geriau suprasti tarpusavio santykius; ištyrus vaikų veidus, galima padėti jiems geriau pažinti save, atskleisti jų gabumus, kuriuos būtų toliau galima vystyti. „Veido bruožų analizė padeda išmokti gyvenimo pamokas. Vienos jų leidžia atpažinti talentus ir juos panaudoti, kitos – įveikti silpnybes, kurios yra atvirkštinė talento pusė.“, (9, psl. 29). Visa tai per pažinimą, tyrinėjimą, lengvai prieinamų ir pastebimų dalykų, šiuo atveju veidų, veda į geresnį savęs pažinimą, kitų žmonių poelgių supratimą, harmoningesnės aplinkos pajutimą, darnesnio gyvenimo suradimą. Dėl to šiame darbe per astrologijos pateiktas zodiako ženklų charakteristikas bandysime atrasti kaip „veikia“ fiziognomika ir ar pasitvirtina šios sistemos metodika realiame gyvenime. Šiame darbe remsimes bendra šiuolaikinių Vakarų fiziognomikos praktikų patirtimi ir pateiktais pastebėjimais, neimant konkrečiai vieno autoriaus ar teorijos. Pagrindiniai aspektai, į kuriuos bus atsižvelgta tyrinėjant dvylikos zodiako ženklų išvaizdą, yra šie: Veido forma. Ji gali būti trikampio formos, trapecijos, apskritimo, kvadrato, stačiakampio, ovalo, pailga, plati ir pan.; Trijų veido sričių tarpusavio santykis. Pirmoji veido sritis eina nuo plaukų linijos iki antakių, antroji – nuo antakių iki nosies galo, trečioji – nuo nosies galo iki smakro apačios; Atskirų veido bruožų analizė: plaukų, antakių, ausų, akių, nosies, skruostikaulių, lūpų, žandikaulių, smakro. Šiame darbe iš bendrų dvylikos Zodiako ženklų astrologinių charakteristikų bus išrinkti dažniausiai pasikartojantys pastebėjimai, apibūdinantys atskiro ženklo išvaizdą ir, remiantis anksčiau išvardintais aspektais, bus siekiama atlikti fiziognominę ženklo analizę.

IŠVAIZDOS NUSAKYMO YPATUMAI ASTROLOGIJOJE
Yra įprasta manyti, kad žmogaus išvaizdą gana tiksliai nusako tas Zodiako ženklas po kuriuo asmuo yra gimęs, t.y. kuriame iš Zodiako ženklų buvo Saulės planeta asmens gimimo metu. Tačiau tyrinėjant išvaizdą astrologiniu požiūriu nėra viskas taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Astrologijoje tiksliau nei Saulės ženklas asmens fizines savybes nusako Ascendentas bei pirmasis būstas. Ascendentą nusako mūsų gimimo metu tekėjęs Zodiako žvaigždynas rytinėje horizonto pusėje. Jis yra tas atskaitos taškas nuo kurio pradedami skaičiuoti dvylika astrologinių būstų, atstovaujančių konkrečias sritis žmogaus gyvenime. Būtent pirmasis būstas, kurio valdovu yra laikomas Ascendentas, nusako pačio žmogaus charakteristiką, jo išvaizdą, laikyseną, tą asmenybės dalį, savybes per kurias norima pateikti save kitiems. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į planetas, esančias asmens pirmajame būste ar besijungiančias su Ascendentu bei, aišku, į patį Saulės ženklą. Tik atlikus išsamią visų paminėtų aspektų analizę galima gana tiksliai apibūdinti asmens išorinį vaizdą. Retai kada pasitaiko žmonės ypač charakteringai atspindintys savo Zodiako ženklą. Dažniausiai tai kompleksas tam tikrų savybių, kurias sąlygoja kiekvieno žmogaus asmeniniame horoskope esantys ypatumai. Kaip pavyzdį galime panagrinėti asmens, gimusio po Dvynių ženklu, kurio Ascendentas yra Vėžyje besijungiantis su Neptūno planeta, išvaizdą. Klasikinis Dvynių apibūdinimas – liekno sudėjimo žmogus su ilgomis rankomis ir ilgais pirštais. Tačiau šis Dvynukas gali pasižymėti apskrita veido forma, nes tuo būtent išsiskiria Vėžio ženklo ypatumų turintys žmonės, o Neptūnas tokio asmens išvaizdai suteiks paslaptingumo, dideles, drėgnas ir gražias akis. Tačiau tokią tikslią išvaizdos analizę yra tikslinga ir ją galima atlikti, nagrinėjant konkretų žmogų. Šiame darbe remsimės bendromis dvylikos Zodiako ženklų išvaizdos charakteristikomis, kad galėtume lengviau rasti ir apibrėžti tam tikras sąsajas su fiziognomikos mokslu. Pateikti Zodiako ženklų išorės ypatumai gali būti taikomi nagrinėjant asmens išvaizdą atsižvelgiant tiek į asmens Saulės ženklą, tiek į Ascendentą. Tai priklauso nuo išvaizdos analizę atliekančiojo pasirinktos darbo metodikos ir tikslų.

ZODIAKO ŽENKLŲ IŠVAIZDOS FIZIOGNOMINĖ ANALIZĖ
Susidarius gana tikslų kiekvieno Zodiako ženklo išorės paveikslą, šiame skyriuje bus siekiama atskleisti visų dvylikos Zodiako ženklų vidines savybes. Tuo tikslu pateikiami ženklų išvaizdos aprašymai, pagrindinį dėmesį skiriant veido bruožams. Vėliau, remiantis fiziognomikos mokslo žiniomis, atliekama veido bruožų analizė ir taip apibrėžiamas kiekvieno Zodiako ženklo psichologinis portretas.

AVINAS
Išvaizdos aprašymas. Romualdas Kalonaitis knygoje „Rask save zodiake“ taip apibūdina Avino ženklo žmogų: “Žmogus, gimęs po Avino ženklu, yra vidutinio ūgio. Jo kūnas lieknas, gana raumeningas, bet sausokas, rankos ir kojos liesos, gyslotos, stiprios. Kaklas ilgas, galva didelė, veidas kampuotas, platus per smilkinius ir smailas ties smakru. Akys pilkšvos arba rudos, plaukai rudi, smėlio spalvos arba tamsūs, dažnai retoki ir šiaip netankūs, lūpos siauros.“ (7, psl. 7). Kiti šaltiniai pateikia dar tokias charakteristikas: veido forma dažnai primena trikampį, gali būti kiek pailga, gana ryškūs patys bruožai, pasižymintys ne visada ilga, bet smailia, stambia nosimi, dažnai su kuprele („ereliška“), kakta aukšta, nuolaidi su aiškiai išsiskirančiais virš antakių esančiais iškilimais, kiek platoka, antakiai stambūs, gausūs, nulinkę, gali būti tarpusavyje suaugę, burna dažniausiai plati, viršutinė lūpa kartais šiek tiek nusileidžianti žemyn, plačiai išsidėsčiusios smulkios, bet degančios, skvarbios akys, raukšlėti vokai, plaukai tankūs, vešlūs, šiurkštūs. Avinas valdo galvą ir veidą, todėl kai kurie asmenys, turintys stipriai išreikštą Avino ženklą savo horoskope, gali turėti gimimo žymių, randų veide ar galvoje. Psichologinė charakteristika. Žmonės, pasižymintys trikampe veido forma Angelinos Zalatorienės knygoje “Laiko sauja“ apibūdinami kaip ypatingai jautrūs, užsidarę, mąstytojai, svajotojai. Anot autorės, Japonijos fiziognomikai teigia, kad trikampis veidas – neeilinių talentų požymis, tačiau ir gudrumo, o su gudruoliais sunku draugiškai sugyventi. Jie nebūna ištikimi, atsidavę, prisirišę. (11 , 124 psl.). Žmonės, kurių veidas plačiausias ties kakta, aistringai siekia savo sumanymų igyvendinimo. Nuožulni kakta rodo polinkį greitai mąstyti ir greitai į viską reaguoti, nedvejojant priimti sprendimus. Naomi R. Tickle knygoje „Veidą galima skaityti kaip knygą“ teigia, kad itin smaili nosis, aštrūs bruožai byloja apie tyrinėtojo prigimtį, dėmesio sutelkimą į smulkmenas. Kumpa nosis (nosis su kuprele) rodo, kad jos savininkas kūrybingas žmogus, valdingas, jam daugiau rūpi materialinės vertybės. Smailas smakras – užsispyrusio asmens požymis. Kuo labiau jaučia spaudimą, tuo labiau priešinasi ir nenori nusileisti. Tokie žmonės yra kategoriški ir linkę viską kontroliuoti, turintys geležinę valią. Kalbant apie antakius, platūs, daug plaukelių turintys rodo apie protinius gabumus ir nemokėjimą susitelkti į kelis projektus vienu metu. Kampu išlinkę antakiai kalba apie vadybininko talentą, o suaugę – apie mąstymą nuolat, siekimą dominuoti. Platesnį tarpą tarp akių turintys žmonės pasižymi pakantumu, atlaidumu ir sau, ir kitiems, žiūrėjimu toli į priekį. Akių spindesys liudija apie žmogaus patrauklumą. Plati burna, kai lūpos yra ilgos, suteikia gebėjimą laisvai bendrauti, o žmonės storais ir šiurkščiais plaukais pakankamai ramiai reaguoja į įvairias situacijas, tačiau patys yra impulsyvūs, veiklūs, netgi agresvūs. Kaip matome iš sudaryto Avino aprašymo, tai aktyvus ženklas, veiklus, greitos reakcijos, linkęs dominuoti, kontroliuoti, susikoncentruojantis į tikslą, materialinę naudą. Šio ženklo atstovas viduje gali būti jautrus, tačiau savo elgesiu gali pasirodyti ir grubus, kategoriškas, užsispyręs. Pasižymi protu, gudrumu ir puikiu mąstymu.

JAUTIS
Išvaizdos aprašymas. Gana tiksliai Jaučio ženklo žmogaus veido bruožus nusako R. Kalonaitis: „ ... galva daugmaž kvadratinių proporcijų, veidas, be abejo platus, kaklas storokas, trumpas, blogiausiu atveju galva kyšo kone iš pečių. Smakras platus, stiprus, lūpos plačios ir pilnos, akys didelės, dažniausiai tamsios, plaukai stori, tamsūs, nors retkarčiais būna priešingai – labai šviesūs.” (4, psl.13). Kalbant apie akis, jos gali būti iškilusios ar net lengvai išsikišusios, išgaubtos su ilgomis blakstienomis, sunkiais vokais. Nosies šnervės gali būti išsiplėtusios, ypač jei asmuo pyksta. Pati nosis plati. Smakras apvalėjantis, žandikaulis didelis. Dažnai Jaučio ženklo atstovas turi mažesnes ausis nei būtų galima tikėtis, prigludusias prie galvos. Pastebėtina, kad šis Zodiako ženklas valdo gerklę ir kaklą, dėl ko minėtos kūno dalys išsiskiria išvaizdoje. Sakoma, kad žmogus, kurio horoskope itin išreikštas Jautis, pasižymi „bulišku“ kaklu, tačiau jis gali būti ir ilgas, gracingas, bet išraiškingas. Kad Saulė Jaučio ženkle ar Jautis Ascendente gali išduoti duobutės skruostuose ar skeltas smakras. Toks žmogus nėra aukšto ūgio, pasižymi kresnumu, stambumu, apvaliomis formomis, bet šį ženklą valdo Venera, kuri suteikia Jaučio atstovui subtilumo ir patrauklumo. Psichologinė charakteristika. Turintys kvadratinę galvos formą asmenys pasižymi griežtumu ir vyriškumu. Anot A. Zalatorienės, „ tai atkaklūs žmonės, nepasiduoda spaudimui, jiems netrūksta valios, ištvermės, užsispyrimo ir atsparumo. Kartais būna šiurkštūs ir bukai užsispyrę. Turbūt ryškiausia jų savybė – ryžtingumas.“, (11, psl. 126). Platus veidas žmogui suteikia pasitikėjimo savimi jausmą, įsitikinimą, kad jis gali viską padaryti. Tai labai savarankiški žmonės, daugeliu atvejų pasikliaujantys tik savimi. R. Rosetree teigia, kad platus smakras rodo, jog žmogus patekęs į sunkią situaciją, tikisi sulaukti kitų pagalbos. (9, psl. 220). Suapvalinta smakro apačia pasižymintys asmenys priimdami sprendimus atsižvelgia kaip tai gali paveikti kitus žmones. Tai kartu ir svetingumo ženklas. Be to, tokie žmonės neabejingi geram maistui, prabangai. Žmonės, kurių akys yra lengvai išvirtusios, moka nuoširdžiai įsitraukti į pokalbį. Plati nosis rodo, kad žmogus nemėgsta dirbti vienas, darbas grupėje jam teikia malonumą. Plačios šnervės – savarankiškumo, nepriklausomumo, ryžtingumo požymis. Be to, pastebėta, kad kuo platesnės šnervės, tuo žmogus išlaidesnis, nepasižymintis kuklumu. Apie išlaidumą taip pat byloja prie galvos prigludusios ausys. Trumpos arba mažos ausys rodo, kad žmogus informaciją kaupia pasirinktinai, tik tą, kurios jam reikia. Anot H. H. Lee Yang: „...smakrą, kuriame yra duobutė, dalijanti jį į dvi dalis, dažniausiai turi didelių artistinių sugebėjimų žmonės“, (1, psl. 104). Tai ir išrankumo požymis. Smakro griovelis rodo, kad renkantis ką svarbaus, tokio smakro turėtojas neišvengia vidinių prieštaravimų. Smakro duobutė reiškia žaismingumą, taip pat tokiems žmonėms gerumas yra nuolatinė būsena, tačiau bene didžiausia silpnybė – nepastovumas. Duobutės skruostuose rodo įgimtą žaismingumą. „Žmonės, kurių skruostuose šypsantis atsiranda duobutės, puikiai moka kitus pralinksminti. Iš keblių situacijų jie išsisuka juokaudami ir taip sumažina įtampą.“, (9, psl. 254). Nuolatinės duobutės – malonaus žmogaus bruožas. Tokie asmenys būna labai geri vadovai. Iš pateiktos informacijos galime teigti, kad Jaučio ženklo atstovas yra atkaklus, valingas, ištvermingas, jam būdingas pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, ryžtingumas. Tokie asmenys yra neabejingi prabangai, gana išlaidūs, vertinantys komfortą, išrankūs. Žmonėms su stipriai išreikštu Jaučiu rūpi kitų poreikiai, jie geri ir malonūs, žaismingi, turintys gerą jumoro jausmą, artistiški.

DVYNIAI
Išvaizdos aprašymas. Žmonės su stipriai išreikštais Dvyniais horoskope yra aukšti, liekni, netgi liesi, pasižymintys ilgomis rankomis ir kojomis. Dvynių ženklo atstovo galva pailga, kaklas laibas, o kakta aukšta. Smilkinių srityje gali būti nedideli kauburėliai, primenantys ragelius. Patys veido bruožai gana smulkūs. Smakras smailėjantis, atsikišęs į priekį, arba mažas, su metais galintis tapti dvigubu. Akys išsidėsčiusios plačiai, vidutinio dydžio, bet labai išraiškingos, budrios, visada parodančios jų savininko mintis ir nuotaikas. Nosis ilga, tiesi ir smaili, kartais jos galiukas gali būti skeltas, rausvos spalvos. Žmogus, kurio Saulė yra Dvynių ženkle ar Dvyniai Ascendente, dažniausiai turi plonas lūpas, jų dantys smulkūs, plaukai švelnūs, lengvi. Psichologinė charakteristika. Pailgas arba stačiakampis veidas – intelektualių ir aristokratiškų žmonių tipas. Kaip pastebi A. Zalatorienė, „tokie asmenys puikiai orientuojasi situacijoje, yra talentingi organizatoriai, greitai priima sprendimus, numato toli į priekį.“, (11, psl. 127). Aukštą kaktą turintis asmuo, ypač jei ši sritis yra didesnė nei sritys nuo antakių iki nosies galiuko ir nuo nosies iki smakro pabaigos, pirmenybę teikia mąstymui. Tokie žmonės būna geri mokslininkai teoretikai, rašytojai ar filosofai, nes puikiai geba kurti abstrakčias idėjas, teorijas, turi lakią vizduotę. Nedideli kauburėliai lemia vaizduotę, kuo jie didesni, tuo lakesnė vaizduotė. Tokie žmonės būna kūrybingi ir išradingi, su jais smagu bendrauti. Smailėjantis smakras, anot R. Rosetree: „... rodo, kad patekęs į sunkią situaciją, žmogus instinktyviai stengiasi išsikapstyti vienas arba geriausiu atveju padedamas jam svarbaus žmogaus.“, (9, 218 psl.). Taip pat asmuo, pasižymintis šiuo bruožu, gali pradėti priešintis, kai jam nurodoma, ką reikia daryti, kai jaučia kitų spaudimą. Atsikišęs į priekį smakras nulemia atkaklumą, norą rungtyniauti. Mažą smakrą turintys nebijo emocinės rizikos, yra tvirtos moralės. Esant trumpai apatinei veido daliai, tokiems žmonėms būdingas protinis aktyvumas. Juos stimuliuoja protiniai iššūkiai, daug pasiekiama būtent protiniu darbu. Dvigubas smakras, anot H. H. L. Yang: „ ... simbolizuoja komfortą, profesinę sėkmę, gerą finansinę padėtį senatvėje. Tai taip pat ženklas, jog žmogus turi gerą apetitą, seksualus.“, (1, 100 psl.). Žmonės, kurių akys yra palyginti toli viena nuo kitos, paprastai žiūri toli į priekį, o ne kreipia dėmesį į smulkmenas. Šis bruožas taip pat rodo asmens pakantumą, atlaidumą tiek sau, tiek kitiems, polinkį atidėlioti rytdienai. Tiesi nosis – mišrus valdingos ir paslaugios asmenybės bruožas. Ilganosiai mėgsta planuoti, numatyti strategiją, nepakenčia rutinos, nesugeba prisiversti daryti tai, kas neįdomu. Dvigubas nosies galiukas gali rodyti asmens drovumą. Žmonės plonomis lūpomis nemėgsta kalbėti apie asmeninius dalykus, tačiau puikiai atsiskleidžia dalykiniuose pokalbiuose ir dėl to gali būti puikūs politikai, verslininkai. Smulkūs dantys gali rodyti egocentriškumą, nemokėjimą skirti dėmesio žmonėms su kuriais bendrauja. Atlikus Dvynių ženklo išvaizdos analizę, galime teigti, kad tai intelektualus, lakios vaizduotės ženklas, besiorientuojantis į ateities planus, puikus strategas. Kūrybingas, išradingas, bendraujantis, pakantus ir atlaidus, nemėgstantis rutinos – taip galima apibūdinti Dvynių ženklo žmogų.

VĖŽYS
Išvaizdos aprašymas. Po Vėžio ženklu gimusio žmogaus galva gali būti stamboka, plati, apvalios formos, primenanti Mėnulį, kuris ir yra šio ženklo valdovas. Pats veidas proporcingas su didelėmis apvalios formos akimis, kurių kampučiai neretai gali būti nulinkę į apačią. Antakiai tankūs, taip pat nulinkę žemyn, sunkoki akių vokai. Burna Vėžio ženklo atstovo neretai didelė, pasižyminti pilnomis, putliomis lūpomis, kitaip dar vadinamomis jausmingomis lūpomis. Nosis trumpa su nedidele kuprele ir gerai pastebimomis šnervėmis, gali būti riesta, su lengvai ištemptu galiuku. Kakta ir smakras nėra dideli. Beje, metams bėgant, šio ženklo žmogui gali atsirasti dvigubas smakras. Asmenims su charakteringu Vėžiu būdingi aukšti, apvalūs skruostikauliai. Psichologinė charakteristika. Apvali veido forma rodo gerą, linksmą žmogaus būdą, polinkį greitai įsimylėti. Tai geraširdžiai, taikingi, minkšti asmenys. Žmonės plačiais veidais pasitiki ir pasikliauja tik savimi, nesutrinka atsiradus sunkumams, yra savarankiški. Išoriniai akių kampučiai, nulinkę žemyn, nusako polinkį kritikuoti kitus. Tokie žmonės yra perfekcionistai, daug reikalauja ne tik iš savęs, bet ir iš kitų. Išlinkę antakiai, ypač apvalainai išlinkę, atskleidžia asmens emocinį jautrumą. Toks žmogus kituose pirmiausia pastebi dalykus, susijusius su jausmais. Ilgas burnos plyšys, t. y. kai pačios lūpos yra ilgos, charakteringas galintiems kalbėti daug ir su bet kuo. Ilgos ir putlios lūpos dar vadinamos plepių lūpomis. Jei lūpos storos, tai gali būti didelio atvirumo ženklas. Tokie asmenys noriai kalba apie asmeninius dalykus. Trumpą nosį turintieji greitai ir lengvai atlieka jiems pavestus darbus, netgi monotoniški, pilni rutinos darbai jiems yra pakankamai lengvai įveikiami. Jei dar nosis su kuprele, toks žmogus darbą atlieka labai kūrybingai. Žmonės su riesta nosimi, darbe linkę pasikliauti jausmais, turi nepaprastą vidinę nuojautą. Anot R. Rosetree: „ riestanosiai kokybiškiau dirba tada, kai juos giria. Ktitika tokius žmones labai žeidžia. Emociškai įsitraukdami į atliekamą darbą, jie daug pasiekia ten, kur reikia išeikšti jausmus.“, (9, 148 psl.). Šis bruožas taip pat parodo, kad toks žmogus iš prigimties yra linkęs padėti kitiems, greitai reaguoja į kitų poreikius yra paslaugus. Matomos šnervės dažnai reiškia, kad asmuo nėra itin kuklus ir mėgsta paišlaidauti. Dvigubo smakro atsiradimas, kaip jau buvo minėta anksčiau, gali simbolizuoti sėkmę profesinėję, finansinėje srityse. Aukštai iškilę skruostikauliai aktyviai ginančių savo vertybes bruožas. Tokie asmenys nemėgsta kai yra pažeidinėjamos etikos taisyklės, elgiamasi neteisingai. Jei skruostai putlūs, tai žmogus sugeba vadovauti taip, kad kiti nejaučia jokios grėsmės. Ko nors imantis, jie dažnai sulaukia aplinkinių pagalbos, kurią labai vertina. Kadangi skruostai siejami su namais, šeima, artimais draugais, tai anksčiau minėtos savybės labai gerai atsiskleidžia būtent šioje srityje. Tokie asmenys tikrai nėra vieniši, jų asmeninis gyvenimas jiems labai svarbus ir dažnai darnus. Kaip matome, Vėžio ženklo žmonės yra ypatingai jautrūs, emocionalūs, geraširdžiai, neabejingi kitų poreikiams ir jausmams. Tai darbštumu, reiklumu, pareigingumu pasižymintis ženklas, kuriam būdingas atvirumas, intuityvumas, rūpinimasis savo šeima, tarpasmeniniais santykiais.

LIŪTAS
Išvaizdos aprašymas. Liūto ženklo žmogaus galva didelė ir plati, veidas taip pat platus, apvalainas ir plokščias, veido bruožai aiškūs, ryškiai išreikšti. Plaukai primenantys liūto karčius – vešlūs, tankūs, purūs. Žmonių, turinčių charakteringą Liūto ženklą savo horoskopuose, akys daugiau yra migdolo formos, plačiai įstatytos, jose spindi valinga išraiška. Burna plati, bet pačios lūpos siauros, neretai kietai sučiauptos, apatinė lūpa gali būti platesnė. Nosis stambi, dažnai su kuprele, jos galiukas gali lengvai būti nusviręs į apačią. Smakras apvalainas, truputį išsikišęs į priekį. Ausys didelės, viršutinė ausies kaušelio dalis beveik besijungianti su galva. Patys Liūto ženklo atstovai stambaus sudėjimo, palčiapečiai, tiesios, karališkos laikysenos, grakštūs. Psichologinė charakteristika. Kaip anksčiau buvo minėta, plati galva suteikia asmeniui pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, kartais valdingą laikyseną. Jei apvaliame veide didelė, išraiškinga nosis, tokiam asmeniui būdingas tvarkingumas, gebėjimas apsispręsti. Nesvetimas yra ir garbėtoškos jausmas. Anot A. Zalatorienės: „jeigu apskritaveidžio skruostikauliai ryškūs, aukšta nosies pertvara ir akys dega, jis gana atkakliai siekia tikslo. Toks gali būti lyderis, vadas.“, (11, 125 psl.). Žmonės, turintys storus, vešlius ar šiurkščius plaukus, pakankamai ramiai reaguoja į įvairias situacijas, kontroliuoja jausmus, nepasižymi dideliu jautrumu. Jiems svarbu pabūti gamtoje, kur įgyja vidinę pusiausvyrą. Plačiai išsidėsčiusios akys rodo pakantumą, atlaidumą tiek sau, tiek kitiems, polinkį atidėlioti rytdienai, ramų, gana romantišką būdą. Tai ir mokėjimo žiūrėti toli į priekį požymis, tokiems žmonėms gana sunku yra susikoncentruoti į smulkmenas. Ilgos lūpos, kaip buvo minėta, gali rodyti žmogaus gebėjimą daug kalbėti įvairiomis temomis ir su įvairiais pašnekovais. Ilgos ir plonos lūpos dar vadinamos „milijonieriaus lūpomis“, kai asmens pasakomi žodžiai yra visų išgirstami nors ir ne visada atitinka tiesą. Tokios formos lūpos būdingos politikams ir verslininkams. Kai apatinė lūpa yra šiek tiek storesnė už viršutinę – žmogus linkęs kalbėti apie faktus, nemėgsta abstrakčių temų. Jei ši lūpa ryškiai storesnė – būdingas konkretumas ir gebėjimas sklandžiai bei įtikinamai kalbėti. Jei nosis plati, ilga, tai šiems žmonėms patinka dirbti kolektyve, tačiau darbas turi sietis su planavimu, strategijų kūrimu, monotoniškas, pasikartojanti darbas ne jiems. Nosis su kuprele, kaip žinome, lemia kūrybingą požiūrį į darbą. Kumpa, su stipriai išreikšta kuprele nosis – valdingumo, polinkio vadovauti, susirūpinimo materialinėmis vertybėmis požymis. Kiek palinkusi žemyn nosis būdinga skeptikams, linkusiems viskuo abejoti, pakankamai atsargiems. Gali atrodyti nepatiklūs, priešiški, nes reikalauja įrodymų, tačiau tokie žmonės visada priima apgalvotus sprendimus, gali atrodyti savanaudiški. Apvalainas smakras rodo, kad prieš priimant sprendimus, asmuo atsižvelgia į kitų žmonių jausmus, gerovę, linkęs į humanitarinius mokslus ir gana svetingas. Smakro atsikišimas į priekį nulemia pomėgį rungtyniauti, atkaklumą. Didelės ausys rodo, kad žmogus geba klausytis ir sukaupti daug informacijos. Kai jos prigludusios prie galvos – asmuo pakankamai konservatyvus, besilaikantis priimtų elgesio normų, taktiškas, bet nepasižymintis gera klausa. Kaip matome iš aukščiau pateikto psichologinio Liūto ženklo portreto, tai ženklas, pasižymintis lyderio, gero vadovo savybėmis, kuris atkakliai siekia užsibrėžtų tikslų, yra pasitikintis savimi, savarankiškas, valdingas, konkretus, atsargus ir apskaičiuojantis, atkaklus, nebijantis konkurencijos, konservatyvus, taktiškas ir įtikinamas.

MERGELĖ
Išvaizdos aprašymas. Mergelės žmogaus galva pailga, veidas smulkus, subtilių, išraiškingų bruožų, nedidelis, proporcingas, tik kakta truputį išsišokusi į priekį, aukšta, plati. Burna ilga, lūpos plonos, gražiai išlenktos formos, dažniausiai sučiauptos, viršutinė lūpa pakankamai išilgėjusi. Užaštrintas (nusmailintas) smakras. Nosis ilga, dažnai pasižyminti storėjančiu galiuku, primenančiu lašo formą, arba lengvai išlenkta ties galu. Akys nedidelės, išsidėsčiusios arti viena kitos, gana giliai įsodintos, truputį užkritusios. Plaukai tankūs, vešlūs, banguoti ar garbanoti. Žmonės su stipriai išreikšta Mergele horoskope – gražūs, fotogeniški, tvarkingai atrodantys, smulkaus sudėjimo. Psichologinė charakteristika. Pailga galva, kaip jau anksčiau buvo aprašyta, yra inteligentiškų, aristokratiškų žmonių bruožas, kurie geba greitai priimti sprendimus, numatyti toli į priekį įvykius. Iškilios kaktos savininkas pasižymi perdėtu veržlumu ir stipriu inteletku. Aukšta ir plati kakta byloja apie aukštą žmogaus intelektą, praktiškumą. Pasikartosime, kad ilgos bei siauros lūpos rodo, kad asmuo nėra itin kalbus, linkęs atvirauti, tačiau jei reikia bendrauti, geba kalbėtis įvairiomis temomis ir gana įtikinamai. Siauras smakras byloja apie savarankiškumą, norą pačiam susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, neprašant kitų pagalbos. Tokiu atveju gali pasireikšti ir kategoriškumas, geležinė valia, nenoras pasiduoti kitų daromam spaudimui, užsispyrimas. Ilganosiai mėgsta planuoti ir numatyti strategijas, į darbą žiūri kūrybingai, o kiek užriesta nosis rodo, kad dirbama remiantis daugiau jausmais ir nuojautomis, be to labai svarbūs pagyrimai, kurie skatina atlikti darbą dar geriau. Toks bruožas atskleidžia ir žmogaus paslaugumą, norą padėti kitiems. Stambus nosies galas dažnai rodo asmens polinkį taupyti pinigus ateičiai. Jei akys arti viena kitos, dažniausiai žmogaus dėmesys atitenka įvairioms detalėms, tokie asmenys pastebi visas smulkmenas aplinkoje. Siauras tarpas tarp akių taip pat gali rodyti, kad šiam žmogui trūksta pakantumo, jiems labai svarbu kas vyksta dabar, moka stipriai sutelkti dėmesį į dirbamą darbą, svarbios detalės, gali labai nerimauti dėl smulkmenų, nepakenčia netvarkos. Pasižymi greitu emociniu reagavimu į įvykius, nemėgsta kai nesilaikoma taisyklių. Kaip teigia N. R. Tickle, žmonės, kurių akys giliai įsodintos, į gyvenimą, darbą ir savo pareigas žiūri itin rimtai. (6, 74 psl.). Mąslūs, viską apgalvojantys, ypač svarbios jiems atrodo smulkmenos. Užkritę vokai reiškia, kad žmogus itin analitiškas, siekia sužinoti, kaip ir kodėl viskas vyksta. Remiantis atlikta analize, galime teigti, kad Mergelės ženklo atstovas – vienas smulkmeniškiausių Zodiako ženklų, ypatingą dėmesį skiriantis detalėms. Jam būdingas inteligentiškumas, praktiškumas, savarankiškumas, tvarkingumas, rimtumas.

SVARSTYKLĖS
Išvaizdos aprašymas. Svarstyklių ženklo atstovas yra proporcingai sudėtas, malonios ir patrauklios išvaizdos. Jo galva pailga, veidas ovalios formos, bruožai normalūs arba smulkūs, simetriški ir taisyklingi. Asmenų, kurių horoskope dominuoja Svarstyklės, nosis tiesi, burnos forma ir lūpos dailios, viršutinė lūpa neretai trumpesnė. Geri gražūs ir išraiškingi dantys, gali atrodyti kaip karoliukų virtinė ar būti truputį išsišovę į priekį. Žmonės su išreikštomis Svarstyklėmis neretai turi duobutes skruostuose ar skeltą smakrą. Jų gražiai susiformavusios ausys, apvalus smakras, plaukai švelnūs, tankūs, šviesiai rudos spalvos, kakta plati ir nuolaidi. Psichologinė charakteristika. Pagal aprašytas galvos ir veido formas, galime teigti, kad Svarstyklių žmogus yra inteligentiškas, turintis aristokratišką laikyseną, geraširdis, taikus, vertinantis komfortą, gerą kompaniją. Gali būti ne visada pasitikintis savo gebėjimais. Kūno ir veido simetrija parodo, kad žmogus yra gana pastovus, jam nebūdingos dažnos nuotaikų kaitos. Tiesi nosis, kaip buvo anksčiau minėta, atskleidžia priešingas asmens savybes – žmogus vienoje situacijoje gali būti paslaugus, kitoje – valdingas. Taip pat tai gali rodyti polinkį į sistemingą, nuoseklų darbą, bet kartu atskleidžia ir pakantumo stoką kitiems, kurie nemoka taip efektyviai dirbti. Gražūs, išraiškingi dantys atskleidžia harmoningą, artistišką, protingą ir išlaikančią pusiausvyrą asmenybę. Atsikišę dantys byloja apie asmens draugiškumą, gebėjimą puikiai bendrauti, sąmojiningumą, savarankiškumą. Duobutės, kaip buvo anksčiau aprašyta, suteikia asmeniui žaismingumo ir žavesio. Nuolatinės duobutės skruostuose rodo, kad žmogus yra malonus, būna labai geras vadovas. Pailgos duobutės skruostuose suteikia asmeniui dvasinių savybių. Duobutė smakre gali rodyti, kad žmogui būdingas nepastovumas, gerumas, trumpalakiai įsipareigojimai. Apvalainas smakras parodo, kad žmogus priimdamas sprendimus visada atsižvelgs į kitų poreikius, jam taip pat nesvetimas svetingumas, meilė prabangai. Švelnūs plaukai kalba apie jautrumą, vertinimą kokybės, elegancijos. Plati kakta nusako gebėjimą susikaupti, neblaškyti dėmesio. Jos nuožulnumas reiškia greitą reakciją ir mąstymą. Jie nedvejodami priima sprendimus, iš anksto padaro išvadas, staigiai reaguoja į tai, kas vyksta aplink, greitai susidaro bendrą vaizdą ir nesigilina į smulkmenas. Apibendrinant galime teigti, kad žmogus su išraiškingomis Svarstyklėmis horoskope turi savyje lengvumo. Inteligentiškas, geraširdis, harmoningas, sąmojingas, bendraujantis, greitos reakcijos ir mąstymo. Šio ženklo atstovas vertina komfortą, kokybę, prabangą, yra elegantiškas, žavus ir žaismingas. Gali pasižymėti darbštumu, paslaugumu, nuoseklumu, valdingumu.

SKORPIONAS
Išvaizdos aprašymas. R. Kalonaitis Skorpiono ženklo žmogaus išvaizdą apibūdina taip: „galva stambi, plati, veido bruožai ereliški, giliai įspaustos akys, vešlūs, platūs antakiai, atsikišusi nosis, galingas apatinis žandikaulis...“ (4, psl. 52). Asmens su išsiskiriančiu Skorpiono ženklu horoskope veidas dažnai yra kvadratinės formos, jo ryškūs bruožai, iškilūs skruostikauliai, aiškiai išreikšta nosis, kurios nugarėlė dažnai būna aukšta, kaulėta arba su kuprele, apatinis žandikaulis taip pat kvadratinis ir stambus. Šio ženklo atstovų lūpos dažnai būna pilnos jausmingos, jų kampučiai neretai nuleisti žemyn, o apatinė lūpa šiek tiek platesnė, putlesnė nei viršutinė. Dantys šių žmonių pakankamai dideli, ypač tai būdinga priekiniams dantims. Akys išsidėsčiusios plačiai viena nuo kitos, ausys nedidelio dydžio, prigludusios prie galvos, o plaukai stori, šiurkštūs, kartais garbanoti. Bendrai apibūdinant gimusiųjų po Skorpiono ženklu išvaizdą, galima pastebėti, kad jie pasižymi vidutiniu ūgiu ar net žemesniu, yra tvirto sudėjimo, išsiskiria skvarbiu ir tiesiu žvilgsniu bei skleidžia iš savęs paslaptingumą, o kartais ir dviprasmiškus jausmus. Psichologinė charakteristika. Kvadratinė galvos forma dažnai suteikia jos turėtojui griežtumo, vyriškumo, kartais beširdiškumo. Jos savininkas turėtų būti valingas, ištvėrmingas, užsispyręs, atkaklus žmogus, turintis karštą temperamentą ir norą vadovauti. Platus veidas nulemia didelį pasitikėjimą savimi, įsitiknimą, kad gali savo pastangomis padaryti viską, nepriklasomai nuo patirties ir žinių. Giliai įspaustos akys rodo rimtą būdą, atsakingą požiūrį į darbą, pareigas ir gyvenimą. Jie stengiasi viską apgalvoti, išanalizuoti, pastebi ir įsigilina į visas smulkmenas. Platūs antakiai liudija apie didelius protinius gebėjimus, tačiau toks žmogus nemoka susitelkti ties keliais projektais vienu metu, nori stebinti kitus. Jis nebijo susidurti su sunkumais. Drąsus, valdingas, tarpusavio santykiuose įprastai paskutinis žodis būna būtent jo. Didelis, platus žandikaulis simbolizuoja didelę fizinę ištvermę, valios jėgą. Kuo smakras stambesnis, tuo žmogus atrodo ir elgiasi valdingiau. Žmonės atsikišusiais skruostikauliais mėgsta nuotykius, jiems reikalingi nuolatiniai pokyčiai, nauji potyriai, įvairovė. Išsišovę skruostikauliai siejami su polinkiu būti lyderiu. Kumpa nosis arba nosis su ryškia kuprele – valdingumo, rūpinimosi materialine gerove bei kūrybingumo, mokėjimo verstis turimais ištekliais, savito darbo stiliaus požymis. Anot A. Zalatorienės: „ ... kaulėta ilga nosis rodo išdidumą, savęs išaukštinimą, nesugyvenamą charakterį. Ilga kaulėta nosis su kuprele dažniausiai būna paniurėlio.“, (11, 130 psl.). Pilnos, putlios lūpos liudija pakankamai atvirą žmogų. Kai apatinė lūpa platesnė už viršutinę – žmogus dosnus, jam negaila, nesunku kitiems skirti savo laiką, dalintis materialiais dalykais, žiniomis. Nuleisti lūpų kampučiai rodo polinkį į pesimizmą. Dideli dantys nurodo, kad gyvenime tenka daug dirbti, ir kas įgyjama, įgyjama savo jėgomis. Plačiai išsidėsčiusios akys simbolizuoja pakantumą, atlaidumą sau ir kitiems bei žiūrėjimą toli į priekį. Tai taip pat romantiškumo bruožas. Mažos ausys gali rodyti, kad žmogus kaupia informaciją pasirinktinai, tik tą, kuri jam reikalinga. Prigludusias ausis turi žmonės, nelinkę kaupti daiktų, truputį išlaidūs, jų klausa yra kiek prastesnė nei asmenų atlėpusiomis ausimis. Šiurkštūs plaukai rodo, kad žmogus ramiai reaguoja į įvairias situacijas, nėra itin jautrus, jausmai retai prasiveržia į paviršių, mėgsta būti gamtoje. Iš gautos veido bruožų analizės matyti, kad skorpioniškas žmogus ypatingai išryškėja savo valdingumu. Jam taip pat netrūksta valios, užsispyrimo, ištvėrmės, pasitikėjimo savimi ir savo gabumais siekiant užsibrėžtų tikslų. Rimto, ramaus būdo žmogus, galintis išlikti neabejingas kitų poreikiams, mėgstantis pokyčius, įvairovę, nors kartais jo asmenybėje gali pasireikšti perdėtas išdidumas, niūrumas, pesimizmas, išlaidumas.

ŠAULYS
Išvaizdos aprašymas. Po Šaulio ženklu gimę žmonės, valdomi Jupiterio, dažniausiai būna aukšto ūgio, stambių kaulų, atletiškos išvaizdos, turintys ilgas kojas ir rankas. Jų galva pailga, kiek kampuota, veidas ovalo formos ir ištemptas, patys bruožai gana stambūs, kaulėti, su dideliu atstumu tarp nosies ir smakro, kuris dažnai būna išsikišęs į priekį, kakta irgi aukštoka. Žmonių, kurių Ascendentas ar Saulė yra Šaulio ženkle, akys didelės, svajingos, nosis ilga, dažnai išsiskirianti aukšta nugarėle ar ryškia kuprele, burna didoka, lūpos plačios ir pilnos, aiškiai išsiskiria priekiniai dantys, ausys gali būti truputį atlėpusios, linkusios nusmailėti į viršų. Tipiško Šaulio ženklo atstovo antakiai ir blakstienos būna tamsesnės spalvos nei plaukai, o pastarieji dažniausiai pasižymi vešlumu ir polinkiu banguotis. Psichologinė charakteristika. Pailga galva, kaip jau ne kartą buvo apibrėžta, rodo, kad asmuo nelabai pasitiki savimi. Pasitikėjimo jam suteikia gaunamos žinios, informacija, kitų žmonių palaikymas. Tokie žmonės, anot N. R. Tickle: „ ... linkę stovėti nuošaly ir mokytis iš kitų bei įvertinti aplinkybes, labiau suvokia savo ribotas galimybes.“, (10, 154 psl.). Didelis atstumas tarp nosies ir smakro nulemia fizinį aktyvumą. Kuo atstumas didesnis, tuo žmogus pasižymi didesniu nekantrumu. Toks asmuo nuolat juda, ką nors veikia. Tai žemiški žmonės. Atsikišęs smakras – atkaklaus, mėgstančio varžytis, lenktyniauti žmogaus požymis. Aukšta kakta parodo, kad asmuo teikia pirmenybę mąstymui, tai stipraus charakterio, intelektualus žmogus. Nosis su kuprele parodo kūrybingą žmogaus požiūrį į darbą, valdingumą, rūpinimąsi materialiais dalykais. Didelė burna atskleidžia stiprų, sunkiai paveikiamą žmogų. Sakoma, žmonėms didelėmis putliomis lūpomis sekasi. Ilgomis lūpomis asmuo gali kalbėti su bet kuo įvariomis temomis ir dažnai tai, kas jiems naudinga. Storos lūpos sąlygoja gebėjimą atvirai kalbėti, nebijoti asmeniškų temų. Atsikišę dantys atskleižia gebėjimą bendrauti, draugškumą ir savarankiškumą. Atlėpusiomis ausimis žmonės yra linkę kaupti daiktus, juos kolekcionuoti, o ausų nusmailėjimas reiškia oportunizmą, polinkį išskaičiavimui. Iš aukščiau pateikto aprašymo matyti, kad Šaulio ženklo savybių turintis žmogus yra aktyvus, nekantrus, gebantis puikiai bendrauti, puikus mąstytojas, intelektualus. Jis neabejingas materialiems dalykams, linkęs daiktus kaupti ar kolekcionuoti.

OŽIARAGIS
Išvaizdos aprašymas. Ožiaragio tipo žmogaus galva dažnai būna kvadratinės formos. Šio ženklo moterys gali išsiskirti retu, unikaliu grožiu dėl puikių kaulų proporcijų. Šio ženklo atstovai gali būti dviejų visiškai skirtingų kūno sudėjimų. Pirmasis tipas – tai neaukšti, liekni, netgi kaulėti, ilgu, plonu ir smulkiu kaklu, dažnai smailia ir nulenkta žemyn nosimi. Jų veido bruožai aiškiai išreikšti, smulkūs, nedidelėmis įdėmiai žvelgiančiomis ir giliai įsodintomis akimis, esančiomis arti viena kitos, aukšta ir kvadratine kakta, pabrėžtinais, plačiais ir lygiais skruostikauliais, maža burna su tvirtai sučiauptomis siauromis ir nevikriomis lūpomis. Antrasis tipas – stambūs kaulai ir kūno sudėjimas, įkritę skruostai, kai kada apatiniai dantys dengia viršutinius, stambus, bet siauras žandikaulis, smakras dažniausiai smailėjantis. Bendrai paėmus, asmenų, kurių asmeniniame horoskope yra aiškiai išreikštas Ožiaragio ženklas, apatinė lūpa gali būti labiau atsikišusi į priekį nei viršutinė, taip pat išsiskiria dantys – dėl baltumo, tiesumo ar net kreivumo. Jų plaukai tiesūs, ploni ir švelnūs. Psichologinė charakteristika. Kvadratinis veidas, kaip jau buvo aprašyta ties Skorpiono ženklu, atskleidžia žmogaus griežtumą, vyriškumą, kartais beširdiškumą, polinkį vadovauti, atkaklumą, nepasidavimą spaudimui, valią, ištvėrmę ir užsispyrimą. Smaili nosis su nulenktu galiuku žemyn lemia ryžtą, gudrumą, savanaudiškumą, polinkį bet kokia kaina siekti užsibrėžtų tikslų ypač politikos ir komercinės veiklos srityse. Tai ir skeptiko bruožas. Tokie žmonės linkę abejoti, priima apgalvotus sprendimus, gali atrodyti nepatiklūs ir priešiški. Kaip žinome, giliai įsodintos akys nulemia rimtą asmens būdą, kai į gyvenimą, darbą ir pareigas žiūrima itin atsakingai. Kai dar akys yra arti viena kitos, parodo smulkmenišką požiūrį, greitą reakciją į aplinkybes, polinkį laikytis nubrėžtų taisyklių. Kaip teigia H. H. L. Yang: „kvadratinė ir gana aukšta kakta byloja apie aukštą žmogaus intelektą, praktiškumą, reikiamą išsilavinimą užimti vadovo postui.“. (1, 47 psl.). Gebėjimą vadovauti patvirtina platūs skruostikauliai. Tai lyderis iš prigimties. Maža burna – mažakalbio žmogaus bruožas. Tokie žmonės neparodo savo jausmų, ilgai nešioja senas nuoskaudas. Jei panagrinėtume antrojo tipo Ožiaragių išvaizdą, matytume siaurą žandikaulį, kuris atskleidžia gebėjimą iš anksto numatyti konfliktines situacijas ir mokėjimą jas laiku ir efektyviai spręsti. Įdubę skruostai rodo, kad žmogus viską daro pats, nėra linkęs pasitikėti kitais, ypač asmeniniame gyvenime. Neretai tai gali būti vienišumo požymis. Smailas smakras rodo kategoriškumą ir norą kontroliuoti kitus. Labiau išryškėjusi apatinė lūpa – polinkis kalbėti daugiau apie faktus, o ne abstrakčiai, gebėjimas įtikinti. Ploni, švelnūs plaukai atskleidžia žmogaus jautrumą, kokybės vertinimą. Nors ir turintis du skirtingus išvaizdos tipus, Ožiaragis savo charakteriu atrodo gana vientisas: konkretus, apgalvojantis, atkakliai siekiantis numatytų tikslų, nepasikliaujantis kitais, turintis puikius vadovavimo gebėjimus ir lyderio savybes. Tai praktiškas ženklas, pasižymintis aukštu intelektu, gudrumu, atsakingumu, jam būdinga valia, ištvėrmė, ryžtu, greita reakcija ir smulkmenišku požiūriu.

VANDENIS
Išvaizda. Asmenys, turintys ryškų Vandenį savo horoskope yra stambių kaulų, tvirto kūno sudėjimo, plačių pečių, todėl atrodo puikios išvaizdos, stiprūs ir sveiki. Jie patys aukščiausi iš fiksuotų Zodiako ženklų, pasižymintys ilgomis galūnėmis, ilgais pirštais, kvadratinėmis plaštakomis. Tiek žiūrint iš priekio, tiek iš nugaros – juose matosi kažkas kvadratinio. Galva jų taip pat kvadratinė, stambi, bet proporcinga kūnui, veidas didokas, itin taisyklingas, patrauklių bruožų. Vandenio žmogaus kakta dažnai būna aukšta, akys didelės, išraiškingos, gyvos, plačiai išsidėsčiusios, o žvilgsnis atviras ir tiesus, ilga nosis. Šie žmonės pasižymi stambiais viršutiniais vokais, akių kampučiai truputį pakilę į viršų. Lūpos plonos, sugniaužtos, bet šypsena švytinti ir plati. Vandenio, kaip ir kitų oro ženklų Dvynių ir Svarstyklių, priekiniai dantys gali būti truputį išsikišę į priekį. Psichologinė charakteristika. Kvadratinis veidas, kaip jau ne kartą buvo aprašyta – griežtumo, vyriškumo, kartais beširdiškumo, polinkio vadovauti ženklas. Tokiam žmogui būdingas atkaklumas, atsparumas spaudimui, valia, ištvermė ir užsispyrimas. Aukšta kakta – intelektualumo požymis. Toks žmogus geba kurti abstrakčias idėjas, teorijas, turi lakią vaizduotę. Išraiškingos, spindinčios akys byloja apie asmens patrauklumą, švelnumą, polinkį atskleisti savo jausmus ir emocijas. Žmonėms dideliais ir atvirais vokais rūpi dalyko esmė. Jie konkretūs, nelinkę analizuoti, greitai praranda kantrybę, kai tenka dalyvauti ilgose diskusijose. Akių kampučiai, pakilę į viršų rodo, kad tokių akių savininkai nelinkę kritikuoti kitus, nėra atidūs, pastabūs klaidoms. Ilga nosis gali rodyti apie ambicingumą, pomėgį planuoti, numatyti įvairias strategijas. Plonos ir ilgos lūpos parodo žmogaus gebėjimą kalbėti įvairiomis temomis, su skirtingų tipų asmenimis. Jie nėra itin šnekūs, mažai kalba apie asmeninį gyvenimą, tačiau turi polinkį kalbėti tai, kas jiems patiems išeitų į naudą. Atsikišę dantys byloja apie žmones, kurie yra labai draugiški, moka bendrauti, yra sąmojingi ir turi gerą jumoro jausmą. Galima sakyti, kad Vandenio tipo žmogus pasižymi gebėjimu lengvai ir maloniai bendrauti, intelekto ir lakios vaizduotės pagalba puikiai planuoja, numato ateitį, kuria įvairias strategijas, pasižymi ambicingumu, atsparumu spaudimui, atkaklumu.

ŽUVYS
Išvaizda. Žmogui su išreikštomis Žuvimis horoskope dėl skysčių pertekliaus būdingas aptakių formų kūnas, linkęs sudribti, tokio asmens pečiai gunktelėję, apvalėjantys. Vienas iš smulkesnių ir apvalesnių Zodiako ženklų, mažo ūgio, proporcingo sudėjimo, kaip ir kiti vandens ženklai, turintis polinkį į pilnėjimą. Žuvų asmenų rankos bei kojos gana trumpos, o plaštakos mažos, artistiškos. Kaklas trumpas, galva plati, veidas apskritas, putlus, minkštas, kraštutiniu atveju – vandeningas, neturintis ryškių bruožų bei raukšlių. Akys didelės, gražios, svajingos ir išraiškingos, neretai išgaubtos, ilgomis blakstienomis, apvalėjančiais vokais. Dažnai akių kampučiuose yra raukšlelės, nusileidžiančios apačion, panašiai nusileidžia ir pilnų, putlių bei minkštų lūpų kampučiai. Viršutinė lūpa gali būti kiek didesnė nei apatinė. Nosis trumpa, lygi ir maža. Gali būti dvigubas ar net trigubas smakras nors žmogus gali ir nepasižymėti storumu. Plaukai tankūs, paklusnūs. Ausys gali būti truputį atlėpusios. Psichologinė charakteristika. Apskritas veidas mums parodo, kad žmogus yra geraširdis, taikus, minkštas žmogus, mėgstantis komfortą ir geras kompanijas. Toks bruožas gali liūdyti apie polinkį greitai įsimylėti, gerą, linksmą žmogaus būdą. Platus veidas – pasitikėjimo savo gabumais ir žiniomis ženklas. Didelės ir išraiškingos akys, kaip nesenai buvo minėta, byloja apie asmens patrauklumą, švelnumą, polinkį atskleisti savo jausmus ir emocijas. Išgaubtomis akimis žmonės pasižymi nerūpestingumu, rimto požiūrio į svarbius dalykus trūkumu. Tačiau jie yra puikūs pašnekovai, mokantys nuoširdžiai įsitraukti į pokalbį, skleidžiantys vidinę šilumą. Platūs vokai rodo, kad žmogui svarbus artimumas, yra polinkis priklausyti nuo kito asmens, troškimas ilgalaikių, pastovių santykių. Nusileidžiantys akių išoriniai kampučiai kalba apie kritišką jų savininko požiūrį, pastabumą, perfekcionizmą. O žemyn nulinkę lūpų kampučiai reiškia polinkį į pesimizmą, liūdesį, griežtumą sau ir knaisiojimąsi praeityje. Pilnos, putlios lūpos atskleidžia asmens atvirumą, iškalbumą, nebijojimą atskleisti asmeninius dalykus. Ypač šias savybes pabrėžia viršutinės lūpos išryškėjimas lyginant su apatine lūpa. Tai parodo, kad asmens mėgiamiausios temos sukasi apie asmeninius ar netgi slaptus, intriguojančius dalykus. Trumpa ir maža nosis rodo gebėjimą greitai ir gerai atlikti bet kokius jiems pavestus darbus. Jų negąsdina monotoniški, pilni rutinos darbai, nebūdingi svarstymai apie darbo

>>>
1/2 (2)
---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0187
* © xneox.com