\/
Albert - - -
SANCHEZ Pinol
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
ALBERT ^ SANCHEZ PINOL
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
ALBERT
y Sanchez Pinol
ROMANAS
fS kattilomi kalbus verte AUDRA MULEVI&UTE
ttera
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
UDK 849.9-3 Versing:
PJ97 Albert Sanchez Fiftol
LA TELL FREDA Editions La Campatia
© Albert Sanchez Piiiol.. 20(12 © Vterttaias i Hetuviu kalbq, Audra MuleviciQte, 2006 ISBN 9955-24-203^5 © Leidykla „Alma littera". 2fl06
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
1.
Niekada nebuname ganetinai toli nuo tq, kuriu; neken-ciame, Taigi del tos pacios priezasties galime manyti, kad niekada nebusime visiskai arti piie tq, kuriuos my-lime. Sis ziaurus leiginys man jau buvo pazjstamas, kai isplaukiau. Egzistuoja tiesa, verta musu_ demesio, bet yra ir kita, kurios never ra stengtis suvoktt
Pirina_ karta. sal a mums pasirode austant, Jau prabe-go trisdesimt trys dienos, kai delfinai pasitrauke nuo laivagalio, ir devyniolika dienu. is ekipazo nariu, burmj kilo garuojantys debeseliai. Skotu. jureiviai muvejo ran-kuves iki alkuniu.. Jq oda pasittrpo, jie primine jfirjj vep-lius, Ekipazo senegalieciams sios sal tos platumos buvo tikra kancia, kapitonas leido jiems issiteplioti skiuostus ir kakta. riebalais tarsi martin anci a kauke. Riebalai tir-po ir tekejo per akis. Sruvo asaros, bet jie niekada nesi-skunde.
- Jusu. sala. Pazvelkite [ tolima^ horizon to linija^ - tare man kapitonas.
Nesugebejau jos jzvelgti. Kaip visada tik ledine jura, dengiama tolimu; debesq. Nor 5 buvome toli pietuosc, laivo nesustabde Antarktidos ledkalniai ar kitos kliu-tys. Jokio ledkalnio, jokio plaukiojancio nahiralaus ir [spudingo milzino. Mums kelia. pastojo visos jmanomos
5
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Piet4 kliutys, tik - ne didingi ledkalniai. Taigi mano li-kimas buvo ant lediitio pasienio, kurio niekada nebu-eiau perzenges, ribos, Kapitonas jdave ziuronus.
- O dabar? Ar maty ti?
Taip, isvydau ja_. Dangaus ir vandenyno pllkumos prispausta zeme, supama baltu, putu. karunos. Daugiau nieko. Buvau priverstas luktdeti dar valandaj artejant sales konturai tapo maromi netgi plika akimi, Stai mano busimieji namai: issidriekusi L raides forma, nuo vieno galo iki kito - gal tik pusantro kilometro ilgio. Siauri-neje dalyje buvo granitinis pakilimas, ant kurio stovejo svyturys, auksciu primenantis varpin^, Stebino ne jo dydis, bet, palyginti su juo, mazy be sala, taigi jis buvo didziulis statinys. Ant raides L vingio ryskejo nedidelis pakilimas. Ten stovejo mcteorologo namelis. Tikriau, mano nameHs, Abu pastatus sujunge apaugusi dreg-na lyguma. Medziai augo tarsi gyvulhj kaimene, arti vienas kito, ieskodami pastoges vienas kito kune. Juos denge samanos, Ne tokios retos, kaip sodo gyvatvoriij samanos, jos sieke kelius, Keistas retskinys. It raupsai daze medziu. kamicnus trimis spalvomis: meiyna, vio-letine ir juoda.
Sen bei ten kysancios uolos neleido numesti inkaro, tsj. buvo galima padaryti tik trys simtai metrq nuo vienin-teles pakrantes, prie pat namelio. Neliko kitos iseities; krauti bagazq ir jsodinti mane \ valti- Kapitonas lydejo mane iki pat salos, o tai reiske, kad jis dare pasiauga, Jis neprivalejo to darytL Kelioneje mudu susibendravome, taip kartais ateitinka skirtingu kartu. zmonems. Kapitonas buvo kil^s is Hamburgo uosto kvartalo, veliau jam buvo suteikta Danijos pilietybe. jo akys buvo ypatingos. Kai zvelgdavo \ ka. nors, pasauiyje daugiau nieko ne-egzistavo. Zmones vertindavo su entomologui budin-
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
gu atidumu ir patyrusio zmogaus autoritetu. K.as nors galejo |i pavadinti grieztu, bet, mano nuomone, tokiu budu jis atskleisdavo tarp savo dvasios klosciii slypin-ci^ toleranrija.. Jis niekada garsiai nebutq prisipazin^s meiies, bet jo veiksmai linko j ta. pttse^ Jis visada elgesi su manimi tarsi samdomas skerdikas: jei butt£ galejfs kuo nors pagelbeti, buty tai padar^s. Calvi gale, kas as toks? Vyras, dar nesulauk^s brandaus amziaus, paskir-tas I atsiaiiriij vejq perkoSta. vns matoma. sal 3. Turejau gyventi cia dvylika menesiL], tremties vienatveje, toli nuo civilizuoto pasaulio ir dirbti nuobodij ir nesvarbu. darba_: iwmeti veju_ stipruma^ kryptj ir gusiq daznj. Tai numate rarptautine navigacijos sutartis. Be a be jo, geras atlyginimas, bet niekas cia neplauke tik del atlyginimo. As, ka pi ton as, astuoni jurciviai ir keturios valtys pa-siekeme kranfa^ Vyrai butii uztruke ilgokai iskraudami mehj atsargas, neskaitant mano daiktq ir skrymq. Dau-gybe knygi4. Zinojau, kad turesiu marias laisvo laiko, norejau, kad mano galva butu uzimta knygLj., kurin ne-galejau perskaityti per pastaruosius metus, skaitymu.
— Nagi, - tare kapitonas, suvokgs, jog viskas butq vyk^ gana letai, - prasom!
Taip mes abu pradejome £ingsniuoti pakrante. Aukstyn kylantis takas vede prie namelto. Ankstcsnis gyventojas megavosi statydamas tvora., Juros ismesti ir nugludinti medziu rastai buvo sustatyti gana paprastai. Taip, racionalaus proto kurinys, Nors gah atrodyti keis-ta, jis rnane ir priverte pirrna^ karta, pagalvoti apie zmo-gH, kuri biiciau pakeites. Jis buvo tikras, dabar galejau ^wrtinti joy tegu ir netobula, veikla, zemeje. Pagalvojau apie \\ ir balsu istariau:
- KeLsta, meteorologas musij nepasitiko. Jis turerq dziaugtis, kad pakeisiu ji.
7
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Taip man beveik visada nutikdavo bendraujant su kapitonu, tik pasakes fraze prikandau liezuvj: jau se-nokai jo mintys uzbegdavo mano mintims uz akiq. Na-mukas stovejo pries mus. Kugio formos stogas su pilks-vo siferio cerpemis ir raudonq piytu. sienomis. Namas buvo eklektiskas ir neatrode malonus. Alpitj kalnuose jis butii tapes pastoge, misko nameliu arba pasienio ka-reivine.
Kapttonas, ramiai ir nesikarsciuodamas, keleta. mi-iiuciLj pasikUove regimuoju atpazinlmu, tarsi uzuosda-mas pavojii. Leidau jam imtis miciaty vos. Rytinis vejas judino keturiii, zyminciu. namo kampus medziu., prime-nanciq. kanadietiSkus azuohis, sakas. Oras nebuvo sal-tas, bet vis tiek gana nemalonus, truputj nualintas, sun-kiai aprasomas. Svarbiausia buvo ne tai, kas buvo ten, bet tai, ko negalejome izvelgti, Kur buvo meteorologas? Cal kur nors uzsiemes savo reikalais? O gal vaikstinejo po saJa_7 Fo truputj pradcjau pastebeti nemabnius zen-klus. Langai -mazi kvadratai plonais stiklais. Medines langines atviros. Man tai nepatiko. Dar buvo matyti senas sodas, kuris palei sienas supo namuka. Pusiau uzkasti akmenys zymejo ribas, bet didzioji augmenijos daiis buvo dingusi, it iStrypta dramblii| kaimenes.
Kapitonas atliko jprast^ judesj: truktelejo aukstyn smakra^ lyg jj smaugtu. melyno megztinio apykakle. Tik tada stumtelejo duris, jOfi atsivcrc uzgauliai, tarsi isnie-kintas faraono kapas. Jei durys butu. sugebejusios pra-bilti, tas girgzdesys butij pasak^s: „Jei norite, galite jeiti, bet as neprisiimu atsakomybes". Tad mes jejome.
Vaizdas primine Afrikoy tyrinetujo dienorastj.: at-rode, it tropikq skruzdziq koiona bukj nusiaubusi sia^ vieta^ kartu sunaikindama gyvyb^ ir isniekindama daiktus. Pagrindiniai baldai buvo nepaliesti, Tai buta
8
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
pabcgimo, o ne nusiaiibimo. Tik vienas kambarys. Lova stovejo vietoje, taip pat zidinys su kruvclc mal-ku. StaJas stovejo ant grind 14. Merkurijaus barometras taip pat buvo nepaliestas, Buvo ding? virtuvcs irankiai, Nezinau kodel, bet tai man atrode paslaptinga, Ncbuvo matyti meteorologo asmeniniij. daiktii, jo darbo jrankiu,. Karnbario palikimas labiau primine beprotybe, negu naturaliii kataklizmij padaryta. zala.. Nors, kad ir kaip butiv iiudna, cia dar buvo galima gyventi. Bang;; musos aidas pasieke mus,
- Kur galima sudeti pono oro ir vefo tarnautojo daik-tus? - paklause kq tik pasirod^s senegaHetis Sovas, Ju-reiviai sugebejo atgabenti bagaza, pakrante.
- Cia, cia,, kur nors cia, nesvarbu, - drasiai tariau norcdamas nuslepti taip nelauktai atsiradusio balso su-kelta^ isgasij. Kapitonas neslepe susinervinimo:
- Sovai, prasau pasirupinti, kad visa tai butq su-tvarkyta.
Kol vyrai skubejo palikti Hkrynian ir yutvarkyti kam-barj, kapitonas patare man nueiti iki svyturio.
- Gal ten rasime jusi] pirmtaka, - kai jureiviai musij ncbcgirdcfo, tare jis. Jo duomenimis, svyturyje taip pat buvo gyvenama, Jis neprisimine, ar svyturys priklause olandams, prancuzams ar dar kam nors, bet kam nors tikrai priklause. Svyturio sargas buvo meteorolugo kai-mynas ir buvo visiskai logiska ir normalu susipazinti su juo tokiomis aplinkybemis. Ir vis delto tai buvo tik proto, bet nc vilties pasekme. Galejome surasti mano pirmtaka^, bet negalejome paaiskinti, kodel namas to-kios bukles: reikejo nueiti ] svyturj.
Aim en u trumpame kelyje mane apemusi nerima^ manau, tai priklause nuo mano tuometines dvasines bukles. Juk mes ejome ne per mums pazjstamus mis-
9
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
kus. Zmogaus numintas takelis vcdc beveik tiesia linija iki svyturio, kai kur takelj kirto klastinga augmemja, slepianti purvo balutes ir juodus tvenkinius. Tuoj pat uz medziii atsivere jura. Bet baisiausias dalykas buvo tyla, dksliau, garsi^ nebuvimas. Nebuvo girded laitkinei gamtai budingij melodiji^ nebuvo pauksciii ar kmb/.-danciii vabzdziLj. Vejas iskreivino daugybe; storij me-dziq.. Is laivo sis misko gab alas mart pasirode gana gu-dus: atstumas daznai iskreipia zmoni.4 ar augmenijos tankunna^ Tik ne siuo atveju. Jie buvo taip prilipe vienas prie kito, kad buvo sunku suvokti, ar du medziai augo is tos pacios ar is atskiros saknies. Musu. kelias buvo uztvertas keleto nereiksmingu vagu- Tarsi butq susida-riusios is nuo kalnu, nutirpusio sniego, bet ard nesimate jokio saltinio. Pakako platesnio zingsnio joms perJipti.
Staiga pasirode svyturio virsune, daugmaz virs auksciausiu. medziij saku. Take!is baigesi misko gale ir pa mate me plika granitirg cokolj, ant kurio ir stovejo svyturys. Vandcnynas supo jj is trijij pusiu., kai jis smar-kiai bangavo, bangos tikriausiai zveriskai dauzesi \ sie-na s. Kad ir kaip ten butq, nesvarbu, architektas tikrai padirbejo saziningai. Tvirta ir ovali struktura galejo at-laikyti juros irrirsi, penkios viduramziskos gerai isdes-tytos patrankq angos, ma/as siauras balkonas, surudije tureklai, smailiai uzsibaigiantis kupolas. Visiskai nesu-vokiami buvo statiniai prie pat balkono, Sukryziuoti pagaliai ir strypai,, daznai smailiais galais. Gal jie buvo reikalingi remortto darbams? Neturejau nei laiko, nei noro apie tai galvoti.
- Ei, ei, ei! - rankos plastaka dauzydamas gelezines duris reke kapitonas.
Mums niekas neatsake, bet to pakako, kad suprastu-me, jog durys nebuvo uzrakintos. Jos buvo 1 abai tvirtos.
10
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Sprindzio storio gelezis buvo sutvdrtinta tuzinu svini-nii4 kniedziu,. Durys svere tiek, kad turejome stumti fas dviese. Viduje tvyrojo keista is isores besiskverbianti sviesa, jautemes tarsi baznydoje. Ant sienu. dar buvo lik^ kalkiit pedsakUj kurie islenktoms sicnoms suteike baJtumo. Laiptai kilo spirale aukstyn. Kiek supratome, pirmasis aukstas buvo skirtas rusiui, kur buvo sukrauti jrankiai ir rnaisto atsargos.
Kapitonas kazka> tyliai suburbejo, bet nespejau is-girsti. Jis gana uztikrintai pradejo kopti laiptais. Devy-niasdesimt sesi laipteliai baigesi prie medinio pakilimo, kuris buvo ir antrujo auksto grindys. Pakeleme medinj dangtj ir atsidureme viduje.
Isvydome tvarking^ ir silt^ kambarj. Beveik ap~ valaus kambario viduryje stovejo krosnele sulenktu vamzdziu, kambarj skyre tik viena siena su durimis, Gal uz jos buvo virtuve. Kiti laiptai kilo \ virsq, kur, ko gero, buvo svytuq valdantys prietaisai. Lig siol vis-kas buvo pagirtina: stebino kambario tvarka ir stilius. Daiktai buvo sudelioti palei sienas ant grind u. Jie buvo sudelioti paprastai kaip ant stalo ir \ spinteles dedami namu. apyvokos reikmenys. Ant kiekvienos dezes, su dangciu ar be jo, buvo uzdetas svoris. Pavyzdziui, batii deze, o ant jos lygintuvas su anglimis. Negana to, puses metro aukscio cilindrinis zibalo in das, pilnas nesvariq drabuziij. Ant jo- medzio pliauska. Tick lygintuvas, tiek medine pliauska atliko dangcio vaidmeni: jie nie-kada nebutti uzgoze smarves, jei to buvo tikimasi. Gali-ma jtarti, kad seimininkas bijojo, jog rubai gali isskristi, tarsi traukos isvaduoti pauksciai. O savo mazus Indus prispausdavo tvirtais daiktais. Pagaliau - lova. Sena lova su plonais metaliniais virbais galvugalyje. Uzsi-klojes trim is antklodemis vyras. Be abejo, mes j^ prike-
11
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
leme is miego. Kai jejome, jo akys jau buvo atmerktos, bet jis nereagavo. Jis stebejo mus tomis kurmio akimis net nemirkscdamas. Tarsi Jokio oda antkJode buvo uz-tempta iki pat nosies. Kambarys mums pasirode gane-tinai svarus, taciau pats vyras- nelabai. Bejegiskumo, aplaidumo ir ziaurumo misinys, Po ciuziniu - salto sla-pimo sklidiitas indas.
- Laba diena, pone okeonografijos specialists. Atvy-kome pakeisti meteorologo, jus4 kai my no, - neiesko-damas zodziy kiseneje tare kapitonas besdamas pirstu j namo pus^, - Gal zinote, kur jis?
Kapitono zod/iai primine, kad nulolome apie pu-santro kilometro nuo pajurio, Suvokiau, jog tas atstu-mas buvo ilgesnis nei atstumas tarp Europos ir sios salos. Taip pat suvokiau, kad greitai kapitonas atsisvei-kins. Nuo lovos pakilo plaukais apzelusi ranka. Bet pu-siaukeleje sustojo. Vyro abejingumas vede is kantrybes kapitonq;
- Nesuprantate mano kalbos? Gal mokate prancu-ziskai? Gal - olandiskai?
Bet butybe tik spoksojo j jL Jis netgi nenusiklojo veido.
- Velniai griebtuj - mosikuodamas sugniauztu kumsciu suriaumojo kapitonas. - Si komercine kelione man labai svarbif Man^s paprase issukti is kelio ir islai-pinti cia si vyra. ir isvezti jo pirmtaka.. Suprantate? Bet dabartinio meteorologo nera. Neradome. Gal zinote, kur jis?
Svyturio sargas pamainomis ziurejo tai \ jj, tai j mane. Tik tick. Piktas ir jraud^s kapitonas neatlyzo:
- As - kapitonas ir, jei jus nesuteiksite man reikiamu. duomenu, galinciu. apsaugoti zmoniq gerove^ nutemp-siu jus 1 teismaj Paskutinj karta. klausiu: kur sios salos meteorologas?
12
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
- Deja, negaliu alsakyti \ jiisq klausim^. Jsivyravo tyla. Buvome beveik mileide. rankas ir ne-
besitikcjome susikalbeti su sia bury be, bet staiga jis mus pribloske Au strips artilcristo tonu, Kapitonas nuleido balsa^ ramesniu tonu tare:
- Na stai, taip geriau. Kodel negalite atsakyti? Turite kokj nors rysj su meteorologu? Kada matete jj paskutinj kartaj?
Velgi vyras uzsisklende savo tyloje.
- Atsistokite! - grieztai jsake kapitonas.
Vyras pamazu reagavo. Nuklojo antklodes, iskiso kojas. Jo isvaizda tikrai buvo klaiki. judesiai primineis-rauto, vel bandancio svyruoti medzio judesius. Sedejo ant lovos ir ziurejo zemyn. Nuogas, Demonstruoti nuo-ga_ kuna. jam buvo nei silta nci saita, bet kapitonas nu-suko zvilgsnj nuo dvokiancio kiino. Krfttin^ denge gau-rq kilimas, jis sliuoge per nugara^ it laukine augmenija. I pietus nuo bambos plaukuotumas. virto dziungiemis. Famaciau besiilsinti didziulj organa_. Mane isgasdino tas vaizdas, nes ir organas buvo apauges plaukais, be-veik iki apyvarpes, „Ko tu spoksai?" - tari.au pats sau ir perkeliau zvilgsnj I mus 4 pasnekovo veida,, Jo barzda pri m i ne kt a sikini o vienu olio, visai ne pri ziu ri m a ba rz d a. Jis buvo is ti^ zmoniq, kuriu plaukai tokie tankus, kad pradeda augti pora, centimetre virs be galo vesliu, anta-kii|. Jis sedejo ant ciuzinio, rankomis atsirem^s j kelius, tiesus. Akys ir nosis buvo veido centre, skruostikauliai mongoliskq bruozti. Atrode, tardymas jam visai nerii-pejo. Nezinau, ar jis taip elgesi del disciplinos ar mie-guistumn, bet atidziai stebejau jj, veido israiska atepin-dejo vidinj nervingumaj tarsi siksnosparnis ziopciojo, tad pamaciau jo isretejusius dantis, Kapitonas pasiten-ke taip, kad jo veidas priartetij prie pat vyro veido:
13
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
- Gal isprotejote? Ar suvokiatc savo atsakomybe,? Jus sabotuojate tarptautiniii sutarciti saugomq misijaj Kuojus vardu?
Vyras nuzveige kapiton^.
-Kas?
-Jus! Kalbu su jumis! Koks jusij vardas?
- Batisas. Batisas Kafo.
Kapitonas dar kart*i isskandavo zodzius:
- Paskutirti karta, okeonografijos specialist Kafo, klausiu jusy, kur yra meteorologas?
Suabejojes, neziuredamas [ pasnekova^ vyras tare:
- Nejmanoma atsakyti \ ]\\s\\ klausima,.
- Isprotejo, visiskai isproiejo, - vaiksciodamas pir-myn ir atgal it zveris narve pareiske kapitonas. Dabar jis nebekreipe demesio | vyra, ir narse lyg policininkas. Kai jis jcjo j gretima kambaii, ant grindu pamaciau kny-ga, satia lovos, ji taip pat buvo prispausta. Perverciau pirmuosius puslapius. Noredamas pagerinti situacijq tariau:
- Skaiciau daktaro Frazerio veikala, bet neturiu su-sidares nuomones. Nezinau, ar „Auksine sakele" yra genialaus ma^tymo, ar nuostabaus nenuoseklumo pa-sekrne.
- Tai - ne mano knyga,, neskaiciau jos.
Kokia keista logika: jis atsake, tarsi tarp dvieju, reis-kiniit butij koks nors rysys. Siaip ar taip, tai buvo vis-kas: nesugebejau priversti jo kalbcti. Jis stebejo mane abe jingo vaiduoklio zvilgsniu, netgi nepakeldamas ran-ki| nuo keliij.
- Bukite malonus ir duokite jam ramybe! - nerade> nieko |domaus pertrauke mane kapitonas. - Si buty-be nera netgi skaiciusi savo darbo taisykliij. Jis mane nervina.
14
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Beliko grjzti j meteorologo namuka^. bet pusiauke-leje, kat dar buvome miske, kapitonas paeme mane uz rankoves ir pasake:
- Artimiausia zeme yra Bouvet sala, ji priklauso nor-vegams ir yra sesis simtus myiitt \ pietvakarius. - Po il-gos ir apgalvotos pauses pridure: - Ar ttkrai no rite pa-silikti? Man cia nepatinka. Si salayra molinisasotis, toje pacioje kaip ir Patagonijos dykumos platumoje tuscia-me vandenyne pamestas molinis asotis. Bet kuriai ko-misijai galiu paliudyti, kad si vieta visiskai netinkama. Niekas jusq ncbaus, galiu garanruoti.
Gal turejau sugrizti? Viskas krypo teigiamo atsaky-mo link, Deja, tokiais atvejals mus veikia pasamonc. Bet mano nusistatyma paveike kvailos mintys: ar perplau-kiau pus? pasaulio ram, kad dabar, kai jau jkeliau koja^ atsisakyciau savo likimo?
- Meteorologo namukas issilaik^s neblogai, Uiriu at-sargi| metams ir niekas man netrukdo arlikti savo dar-bo. Gali buti, kad mano pirmtakui nutiko koks kvailas, bet nelaimingas atsitikimas. Kas zino, gal nusizude. Bet nemanau, kad sis vyras uz tai atsakingas. Mano nuo-mone, jis kelia pavoju, tik pats sau. Vienatve tikrai paveike jo prota ir jis bijo buti apkalrintas del mano kole-gos dmgimo. Stai jo poelgiu paaiskinimas.
Isklojau viska, ir pats nustebau. Nutariau nokreip-ti demesio tik \ dvi aplinkybes: savo jausmus ir savo nuojauta.. Kapitonas nuzvelge mane kobros akimis. Jo kunas vos lingavo, tai ant vienos kojos, tai ant kitos, jis laike rank as uz nugaros.
- Nesijaudinkrte del manes, - neatlyzau.
- Esu tikras, jus cia atvede nusivylimas, - patvirtino. Pagalvojau ir tariau jam;
- Gali buti.
t5
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
O jis man atsake:
- Taip, neabejoju, jus atvede misivylimas, Isskleidziau rankas tarsi savo nekaltuma, norintis
irodyti magas, - atsisakancio toliau zaisti zaidejo ges-tas. Tas gestas sake: nebcra kitos iseities.
Ejome pajuriu, Astuoni jureiviai nekantravo, kada gaus isakyma. ]ipti 4 laivci, Jie aiskiai nervinosi. Senega-lietis Sovas padrasindamas trinktelejo man per nugara, Jis buvo beveik nuplikes negras zila barzda. Mirktetejo man ir tare:
- Nekreipkite j juos demesio. Jie- ka. tik pasamdyti jureiviai, kii£ is Skotrjos aukstikalniq. Jukatano kaktu-sas geriau ismano (utos le gen das ir paslaptis. Jie net-gi nera balti; jie- raudoni. Visiems gerai iinoma, kad ji| rase gyvena tik uzeigos prietarais. Sociai valgykite, daug dirbkite, pa/veikite [ veidrodj, kad nepamirshj-mete saves, kalbekite garsiai, kad nepraiastumete bal-so, ir naudokite prota, paprastiems tikslams. Tik tiek. Ka_ Teiskia vieneri musu gyvenimo metai, palyginti su Dievo kantrybe?
Jie sulipo i valtis ir paeme irkhis. Jureiviai stebejo mane su uzuojauta ir n no stab a. Jie ziurejo i mane, kaip ziuri vaikai, kai pirma_ kartq pamato strutj, arba kaip ziuri taikus gyventojai I zuvusiuju, kare pilna, vezima,. Laivas tolo sunkaus zvejybos laivo greiciu, neatitrau-kiau zvilgsnio, kol horizonte liko tik mazas taskelis. Kartu su tuo taskeliu tirpo ir nepataisomas praradimas. Gelezine karuna spaude man smegems. Nesuvokiau, ar tai buvo normalus civilizacijos ilgesio pozymis, kalinio neviltis ar paprasciausia baime.
Dar akimiika. pastovejau ant kranto. Vingis buvo tarsi gerai apibreztas pusmenulis. Tiek kaireje, tiek de-sineje vulkanines kilmes uolos uzstojo praejima, smai-
16


Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
lus akmenys, astrios briaunos, skyleti it suris, daug Iengvesni, nei atrode. Smells primine malku. paliktus pdenus, toks pilkas ir sunkus. Mazos salutes virto veziagyviq paytoge, uolos trukde bangoms, todel jos musos linija pasiekdavo jau negyvos; plona baltij putij juostele zymejo riba, tarp juros ir zemes, Goza ismete ant juros kranto tuzinus svariq ir nulygintq rasru.. Kai kurie buvo seruj isverstij rnedzui Saknys. Potvyniai ir atoslugiai juos istobulino su merdninko reiklumu, ga-lima buvo geretis reto grozio labirintinemis skulpturo-mis. Kartais dangus jgydavo liudna, purvino sidabro spalva_, primenanaa_ surildijusius ginklus. Saule buvo tik pusiauke^ pasiek^s apelsinas, maza, pridengta am-zinii, droviai praleidzianfrij Sviesa, debesu.. Sioje platu-moje saule niekada nebutij pasiekusi zenito. Bet mano apraSymas nera patikimas. Tai regejau as, taciau pries musii akis isdygstantys peizazai yra tik musq dvasios atspindys.
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
2.
Egzishioja aktmirkoE, kai del ateities derames su praei-timi. Atsisedame ant vienisos uolos ir stengiames sutar-ti del to, kas praejo, dideliij pralaimejimi^ ir to, ko dar nera, visiskos tamsos. Maninu, kad tuo atzviigiu laikas, apma.stymas ir nuotolis gali padaryti stebuklus. Tik tai mane atplukde \ sia, sala.
Visa„ likusi rytmetj, toki nereaJq, as pakavau, skirs-ciau ir tvarkiau savo daiktus su neisventinto vienuolio menteiitetu. Gerai apmajsciau, ar mano gy venimas sioje saloje nebus tik empirinio atsiskyrelio gyvenimo pa-tirtis? Daugelis knygu. galejo stoveri lentynose, kurias paveldejau is savo pirmtako ir apie kurj daugiau nie-ko nesuiinojau. Toliau deliojau miltti, konservu, skardi-nes, eterio kapsules nuo netikety skausmu., vitamino C tabletes, tukstanaus tableciq apsisaugoti nuo skorbuto. Laime, buvo nepaliesti matavimo prietaisai, tempera-euros registrar du Merkurijaus barometrai, trys diach-roniniai moduliai ir gana turtinga pirmosios pagalbos vatstinele. E 22 dezeje, kurioje buvo ir laiskai bei pra-symai, radau gana [domiq dalykq.
Naudodamiesi mano vieanage tokioje nesvctingo-je vietoje Kijevo universiteto moksiininkai prase atlik-ri biologinj cksperimenta. Nesupratau kodel, bet sala
IS
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
idealiai tiko mazq grauzikq dauginimuisi, Man siule dauginti kazkokius ilgaplaukius nykstukinius Sibiro triusius, labai tinkamus siam klimatui. Jci ekspcrimen-tas butu. pavykes, reido laivat butu. rad^ sviezios me-sos. Todel jie man [dejo por^ knygu, kuriose su nuo-stabia grafika buvo pateiktos instrukcijos ir patarimai, kaip auginti ilgaplaukius triusius. Bet neturejau nei narvi^ nei triusiii: ilgaplaukiu ar plikiu., Kas be ko, pri-siminiau laivo virejo juokaj, kai mes kartu su kapitonu girdavome jo tro§kinius, kurie valgiarastyje buvo pa-zymeti kaip „rusiskas triusis su Kijevo padaiu". Ber-lyno geografijos institutes jdejo penkiolika skardiniq su skruzdziu_ aldehidu. Pridetose in&rrukdjose man buvo patariama atsargiai pripildyti skardines „mane dominanciu vietinii4 vabzdziu., kuric turi priktausyti Hldrometridi Halobati h Chirvnomidi Pontomyah ir kurie nebijo vandens". Su tikru vokiSku skrupulingumu uz-rasai buvoapsaugoti neperslampamu silkiniu audiniu. Jei kartais nebutq pakake mano lingvistinio pasiruosi-mo, instrukcijos buvo pateiktos astuoniomis kalbomis, tarp jq - suomiu. bei turku.. Sunkiu gotiSku snftu buvo aiskinama, kad skruzdziq aldehido skardines priklau-so vokieciq valdziai ir kad „ju^ pazeidimas ar visiskas vieno ar daugiau indii sudauzymas" bus baudziamas administracinemis baudomis. Laime, gale buvo prira-syta pastaba, jog mokaliniam bendradarbmi tos baudos negrese, Koks atsargumas. Deja, niekur neradau Hidro-metridi Halobati ir Chironomidi Pontomyah aprasymo, gal tai buvo drugiai ar tarakonai, nebuvo nurodyta, kas ir kodol jais domejosi.
Liono komercijos institutas, dirbantis kartu su me-teorologijos tamyba, prase man^s bendradarbiauti is-kasenu. sektoriuje. Kartu su prasymu buvo p rid eta kele-
\9
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
tas h/rimui reikalingii instrument^ ir naudojimosi ins-trukcijos, Jei buciau a trades sesiasdesimt seskj procentLj grynumo aukso telkini, jie buhi noreje. tai suzinoti, be abejo, „labai skubiai ir nedelsiant". Jei buciau suradcs aukso ktisyklEt be abejones, visi^ pirma buciau skube-jes pas Liono notary paruosti nuosavybes dokumento. Galij gale katalikij misionierius Versalio vertu rastu prase man^s uzpildyti „su sventojo kantrybe ir skrupu-lingumu" ciabuviams pateikiamas ankelas. „jei sales ciabuviai pasirodys labai droviis, rienuleiskite rankq", toks buvo patarimas. „Duokite jiems pavyzdj ir kalbe-kite rozinj atsiklaup?. Tai prtvers juos priimti musu. ti-kejima/' Aisku, tarn misionieriui truko zmiu apie mano sala.: tikrai buvo sudetinga sutikti ciabuvii^ karalin ar rasti ju. klana.. Kai liko neatidarytus tik dvi dezes, staiga pamaciau voka, Jaiska^ Mielai pasakyfrau, kad suple-siau % net neperskaitQS. Deja, nesugebejau. Ateinan-ciornis dienomis buciau prisiinines jvykiu; eiga^ Kodel? Todel, kad tas laiskas taip sujaudino mane, jog pamir-Sau uzdarytas dezes, Nepamaciau, kas buvo jtj viduje, todcl iabai greitai vos nepakraciau kojij, Tai buvo mano bendrazygiij laiskas. Labiausiai mane jsiutino, kad lais-ke nebuvo nieko svarbaus. Mano bendrazygiai nenore-jo, kad jtarciau teisybe, tndel susilaike netgi nuo |zu-liil zodziq. Jie nenorejo sukelti mano neapykantos, bet taip pat nesuvoke, kad toks elgesys buvo btauriausias. Slyksciausia buvo tai, kaip atkakliai irdiplomatislcai jie prase manes tyletk Jiems nedave ramybes, kad aleityje buciau darijs jiems tai, k% kartu su jais dariau praeityje. Frikiso man dezertyro elgesj. Netgi jei buciau sumacs grjiti \ namus, jie man siule galimybe. issigydyti. Buvo jsitikinej, kad mano apmaudas priklause nuo asmenmiq ambicijuj Skaiciau ne laiska, bet nieksiskumo kataloga..
20
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Taip, prakeikiau juos per devymq. tukstanciq kilometrq atstuitt^. As nebuvau kvailys. Nors buvau jsiaudrincs, nekeikiau zmoniu_, keikiau mane su praeitimi siejancius jausmuSn As nebuvau salos kalinys, buvau tik savo at-minties kalinys. Kad atsiduriau sioje saloje buvo kaltas tik politinis karingumas, kuris, nors ir kaip keista, pra-sidejo laisku ir baigesi kitu laisku.
*
Laimingiausi Airijos naslaiciai buvo apgyvcndinami Blacktorno institute. Anglijos akimis, Airijos naslaiciai kele ypatingq pavoju., jie buvo maistininkq granatos. Blacktorno tikslas buvo paversti juos nekaltais ir pa-klusniais proletarais, ypac jureiviaLs, patugi profesija, teidzianti issiusti nuo pat gimimo jtariamus zmones i atvir4 jura, uzdaryti juos j angliska_ laiva^ tikra. plau-kiojantj kalejima.. Turintys gaburm^ kaip as, Blacktorno mokiniai galejo t^sri mokslus vidurineje mokykloje. Taip atsitiko ir man: tapau junj logistikos spedalistu, vidutiniokiskas JLS laipsnis. Ir vis delto First Class, kaip ir buvo parasyta ant Jos Didenybes isduoto diplomo. Bukime atviri, Blacktorno mokytojai ncbuvo labai blo-gi. Jie suteike mums okeanografijos ir meteorologijos ziniq. Netgi rysio ziniij. Tai ir buvo vienintelis teigia-mas angli^ okupacijos bmozas: nors ir teigiau, kad esu katalikas, man arciau sirdies buvo Morzes abeccle ncgu lotynq kalba. Deja, anglii arogancija perzenge visas ri-bas. Anglija yra jsitikinusi, kad su jai priklaubanciq ko-lonijq gy ventojais gali elgtis kaip su sunimis. Su didziu-le klasta reikalaufa sun.14, edanciii nuo stalo nukrihiskis trupinius, istikimybes. Norejo issinsti mus jureiviais, kai Airija skendo. Norejo, kad stebetume dangq, o tuo
21
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
metu voge musu. laika, ir tevyn^. Jie nemoke musu. prieS-tarauti.
Porq karhj per savait^ is Blacktorno vaziuodavau j miest^ ten lankiau airiu. kalbos kursus. Teisybe. pasa-kius, mai^s visai ne domino pamokos. Tai buvo tik pre-tekstas susisickti su respublikonais, tad likau isisavin^a vien pagrindus. Kartu su manimi vaziuodavo ir vaiki-nas,. v&rdu Tomas, J\& sirgo T\epagydoma liga, bet buvo geriausiai nusiteik^s visuose vaiku. namuose.
- As - patriotiskiausias visos Airijos tuberkuliozi-ninkas, - sakydavo jis. Ir juokdavosi.
Vezdavome laiskus. Mindavome dviia&ais ir at-rodeme tokie, kokie buvome: vargsai Blacktorno nas-laiciai, vykstantys i folklorinj susitikima.. Kartais mus sustabdydavo kareiviu. poste, kareiviai zalsvai pilkos spalvos uniformomis pajvairindavo peizazo zaiuma,, Gerai prisimenu scrzanta, versiuko akirriis.
- Stokit. Kas jus? Kick jusij, susiktu airiq? - taip pa-reiksdavo, tarsi nemokedanias skaiciuoti iki dviem.
- Tik mes, - abejingai atsakydavo Tornas. Knaisiodavosi musi\ mokyklinese kuprinese, musu
airiu. kalbos sastuviniuose, vilnonese kepurt'se, netgi batuose ar ilgose kojinese. Niekada nieko nerado. Bet kazkas mus isdave. Vieiia, gra/i^ diena. veJ atvaziavome iki kareiviu, as staiga uzuodziau kita^ kvapa.. Be kareiviu. ir versiuko zvilgsnio scr2anto, sutikome anglu. ka-pitona. Nepalauziamas, persvieciamo pilkumo akimis ir saldziu balsu, slepianou zveriskumq. Zodziu, angltt ka pi ton as su visais pasventinimais.
- Stokit, Kas jus? Kick jusi^ susikhj airiu.? - kaip jprasta paklause serzantas.
- Tik mesy - atsake Tomas.
- Ne, - pridure kapitonas. - Jus ir dviraciai.
22
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Ten pat isarde dviracius. Mario dvirafro metalinia-me vamzdyje rado laiska^ Tai buvo tik respublikonu pranesimas apie nejvyksianti pogrindzio susitikima, bet to pakako.
Teismas buvo tikras karnavalas, pradedant perukais ir teiscjo granato spalvos kosriumu bei raudonmedzio teismo sale, Ir viskas tik del dvieju vaikiuksciq. Jinan-trumo tikslas - isteisinti teisrn^ uz skelbiamus nuo sprendzius. Bet man labai pasiseke, neuztama uta sek-me. Blacktorno pasamdytas advokatas primine fakta^ kad buvo du dviraciai, taciau tik vienas laiskas. Taigi vienas kalttnamqj^ turejo buti nekaltas. Tai buvo mal-davimas, o ne gynyba, jis tikejosi paveikti teisejo gailes-tinguma^ Ir vis delto padare jspud[. Tuo metu Blacktor-nas buvo laikomas pavyzdiniij mokiniij institutu- Bet, mano miomorie, teisejas sicke tik visnotirtio pasmerki-mo: jis paklause, ar norejau ka, nors pridurti apie airius, taip stumteledamas atskalunybes link,
- Esu visiskai jsitikines, kad Airija ir Anglija liks su-vienytos iki pasaulio pabaigos.
- Stai, pone tei&ejau, - jsiterpe advokatas, - pavyz-dingas Blacktorno mokinys, busimas ju rines logistikos specialistas. Negalima leisti tokiems jaunuoliams nu-traukti savo karjeros.
Bet Tornas buvo drastiskesnis.
- Pone teisejau, manau, kad netgi izobares nesuge-bes islaikyti suvienytu. Airijos ir Anglijos.
Advokatui beliko priminti Tomo liga^. Man buvo pa-skirta bauda, grynas kaltinimo nukreipimas pries kal-tintoja^. Tomas buvo nuteistas dvejiems me tarns Debur-go kalejimo, ten butq mir^s nuo plauchi ligos. Tas taip budlnga civilizuotoins tironijoms; visu. pirma grasini sudeginti ant lauzo du sa^ziningus jaunuolius, veliau
23
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
vienam dovanoji, tokiu budu atsklcisdamas neegzis-tuojanti gailestingimiq, [5 to teismo mano atmintyje Ls-liko tik Tomo elgesys. Jis prisipazino esas dviracio savi-ninkas, taigi kaltas. Jis zinojo, jog kalejimas pribaigs jj, po teismo uzsiuto ant man^s, Kodel? lb del kad mano kvailas atsakymas galejo pakisti koja, jo nereikalingam pasiaukojimui.
- As - sunkiausias Airijos patriotas tuberkuliozi-ninkas, - taip pries teismo nuosprendj jis pakeite savo posakj.
Jis labai sunkiai sirgo, as buciau atneses daugiau naudos judejimui. Toks empirinis mastymas nepaliko vietos replikoms. Jo kunas tapo tik pirmaujantis kovoje ir galima buvo jj paaukoti, Kaip ir daugelis, Tomas savo likima. naudojo kaip ginkla; reikejo gerai nusitaikyti. Tuo laikotarpiu dosnumas pasireiksdavo, jei turedavai viena kulka daugiau. Atsisuku j praeitj ir matau du vis-ciukus dregnomis akimis. Bet rikri aktyvistai gali mus apkaltinti vaikiskumu, Mums buvo devyniolika.
Kai baigiau Blacktorna^ dar nebuvau pilnametis ir man buvo paskixtas globejas. Paprastai visi globejai buna kil^ is vargingij seirmt tad jiems priklausydavo pasalpos uz busto suteikima. naslaiciams iki pilname-tystes. Ir dar kartq mane lydejo sekme. Taip, galejau stoti pries gyvenima. su JLS laipsniu, taciau be gJobejo buciau iikes tik Blacktorno mokiniu.
Jis buvo gana jdomus asmuo- masonas, astrono-mas, puikus rusii kalbos vertejas ir prastas poetas. Nuo pat pirmos dienos pastebejo mano sieloje knibzdantj maistininko charakterj. Visomis pastangomis megjno sukliudyti busimam mano istojimui j respublikonu; gre-tas. Bendradarbiavo? Nc. Jis buvo tik tylus patriotas, is tu., kuriems smurtas yra tikra sventvagyste.
24
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Jis man neleido ieskoti darbo, kol neisklausysiu jo paties destomo kurso. Jo pateikiamas uzduods galiu suskirstyti i jdomias ir labai |domias, Tarp politirriii jo pateikiannj temubuvo tokie pavadinimai: „Sugebantys paaiskinti poll tine cstnh cezariii, kaizeriu. ir anglu. parla-uaentarizmo jeg$ zmogiskojo kvailumo pagrindai" arba „Jvardykite sesias priezastis, kodel belgai nera verti savo valstybes, ir sesias, kodel Kvebcko gyventojai jos vcrti, arbaatvirksciai", arba „Palyginkite Monomotapo imperijos istorijq su kastonu". Jis niekada atvirai nekal-bejo apie Airij^.
Ne vlsos uzduotys buvo issprendziamos rastu, kai kurios virsdavo vienisomis uzduotirnis. Pavyzdziui, at-menu vienq, kai buvau pri verstas atsiscsti vidury lauko ir sedeti ten sesias minutes ir trisdesimt sekundziq. Per tq laikQ mano vienintele u/duoris buvo surasyti visas gy vybes formas tame kruopsciai ap vesta me kaspinais ir juosLomis staciakampyje. Is pradzh|i matydavau tik zoic, bet pamazu jzvelgdavau ne[tiketina_ skaicii; grezianau,, skraidanchj ir pozeminiq vabzdzin. Viskas buvo gyva, netgi vejas, bet buvo sunku visa tai aprasyti zodziais. Ta, diena„ mano globejas tare:- Prabego sesios minutes ir trisdeSimt sekundziij, pamegink isivaizduoti trisdesimt pirmq sekund^. Temos pavadinirnas: „Galimi stebimo staaakampio elemental". Niekada neismesdavo manes, jei neislaikydavau eg/ammo, Liepdavo kartoti pratima.. Jei reikia, iki begalybes. Ta. uzduotj spiendziau tris me-nesius. Sprendziau ja^ braukiau, kol viena, grazia, dienq parasiau: „Vienintelis galimas staciakampio elementas yra pats staciakampis",
Veliau - staciakampio zoles. Turejaujjpmkiaiisvalyti. Jis liepe atskirti naudingas zoles nuo piktzoliu.. Kadangi nepazinau zoliu, pries israudamas turejau klausti jo.
25
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
- Tai - ne piktzole, sakydavo apie kai kurias, galima Lsvirti lapus ir bus puiki arbata, Ir si nera piktzole, saky-davo apie kitas, tai - sparagas, $3 yra valgomas, pridur-sm - nepakartojamo skonio. Ir sios negali israuti: kaip gaJi buti piktzole si zole, jei geguzes menesi nuostabiai prazysta?
Kol likdavo tik vicna zole. Is jos nebuvo jokios nau-dos, jokiii abejoniy, Tamsus, astrus ir nuodingi lapai, kietas ir negrazus kotas. Globejas atsidusdavo:
- Gerai, tai - tikrai piktzole, bet jei israusinne \%, ko-kia prasme is likusi^y?
-Jokios, - aisakiau.
- Taigi, kokia isvada?
- Piktzo]ii4 nebuna.
- Egzamijias islaikytas.
Kita uzduotis: kelet^ dienij sekti ta_ patj pasirinkta, zmogu, kruopsciai uzrasineti jo zodzius, nuomon^, po-zas, poelgius, intymias akimirkas ir pan. Su vaikisku klastingumu pasirinkau % jis nesupyko. Gain gale jis man^s paprase kritiskai ivertinti zmogu.. Atsakiau:
- Kai ka nors gerai paz^stame, negalime tei&ti.
- Egzaminas islaikytas, - toks buvo jo atsakymas. Jis ismoke mane, kad gyvenime yra dvi galimybes:
gyvenimo it mirties. £mogus gali buti vargingiausias pasaulyje angliakasys ir pasirinkti gyvenima^ kitas gali buti zymus saJies ir gyvenamojo meto rasytojas ir pasirinkti mirti. Jokio skirtumo. Ma no globejas mire po trijii diemj, kai tapau pilnameciu. Atsisveikino su ma-nimi mirties patale saltakraujiskai it atsisveikindamas su prasmingai atliktu darbu. Apie pribaigianci^ liga jis kalbejo saltai, tarsi meno kurini aiskinantis kritikas.
- Supazindink mane su ateities planais, ma no drau-ge, - pabaige.
26
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
- Kaip galite kalbeti apic tai mirtics patale? - pa-klausiau jo pro asaras it nukirstas vynuoges medis.
- O kas tau sake, kad tokie kaip as mirsta? - atrezc paniekinamai.
Tadien visiems laikams aba isejome pro tas pacias duris.
Tarn tikru aspektu to vyro pastangos buvo dvigubai beprasmes, Su uzduotimis susieti skaitiriai, uzuot ap-saugoje^ mane nuo pasaulio ziaurumo, paverte mano ir taip plonq odq dar jautresne. Bet jis niekuo detas. Esu dekingas jam, nes jau buvau kitoks nei Blacklorna. bai-ges jaunuolis. Taciau Airija buvo tokia pat, jam visiskai ncsuvokiama. Ar turi prasmes, kai be galo protingas zmogus tau rodo sauLe. naktj? Jo pedagogika ejo prie-singu tikrovei keliu. Butent taip ir pasirinkau respubli-konu. kova, su visa Tomo palikta meile.
RespublikonH judejirne buvo daug rankq, bet mazo-ka pruta Nors gana jaunas, buvau pasirenges ir netgi turejaunejprastajuimanistinji pasiruosirna^ Direktorius norejo, kad domeciausi logistika, o ne karo veiksmais. Visada teigiau, kad drama tiskiausius likimus raso iro-nija: Blacktorno jurines logisLikos spcrialistas, JLS First Class tapo ardomosios logistikos spedalistu, visiskai neblogu ALS, netgi atvirksciai. Greitai pradejau veikti pogrindyje. Po keleto metu. anglai butu, atlygine tiems, kurie butij sugebej^ padeti nutverti mane: is pradzin uz mano galva. buvo siuloma desimt svan^. Veliau - pen-ktolika. Dar veliau - trisdesimt penki svarai ir penkio-lika silingu; anglu smulkmetiiskumas skaieiuojant gali virsti klastingumu. Galij gale- keturiasde&imt penki, Gaila. Niekaip nesugebejau pakliuti \ solidu, kluba^ kur uz galva buvo siuloma penki asdesimt svaru. Ma-nau, nebuvau ju, vertas. Nebuvau nei ideologas, nei
27
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
geneiolas, buvau tik tiltas, pusiaukeleje tarp virsunhi ir visar issimeciusiq kovatoju. Bet mano padetis tapo pavojinga. Kartais begdavome is namq pries pat anglu jsiverzimq, begdavome pro darzines langa. kaip galima greiciau. Viena. vakara., pranykdami horizonte, buvome apsaudyti. Mus pursekiojo visa. naktj. Tebus palairnin-ti Airijos ainiai, kurie viena. graz-14 diena^ pa state dabar puosiancius peizaza. murus: pasislepiau uz ju. ir pasi-klydau jlj labirintuose. Tai [rode, kad per karg_ susiduria dabarties ir praeities jegos.
Kaip ir budinga airiams, po kiekvieno pralaimejimo su enruziazmu vel ruosdavomes kitam musiui. Ir tas terming uzsispyrimas u^gniauze priesams kvapa. Vis del to buvo viena laiminga diena; diena, kai vaikscio-jau Dublino gatvemis, nebevilkejau uniformos, vilkqau kaip civil is. Bet skirtumas buvo ne drabuziai, skirtumas buvo tas, kad as nebebijojau, AngJai traukesi.
Minejau, kad tai buvo laiminga diena. Tik viena. Greitai pries mane isdygo apleistas pasaulis. Musu_ val-dzia vadovavo taip pat despotiSkai kaip ir angJai. Tai pastebime ne staiga, nenorime to matyti, kol neb u name priversti. Gerai pagalvojus, koks skirtumas tarp Bakin-gemo rumu. ir naujos valdzios susitikimu,? Jq valdzia at-siskleide tuo paciu pragmatikq, despotv] ir nezmonisku bet kuriam anglq generolui budingu budu. Jie tik pa-laike tai, ko mes atsizadejome. Jiems Airija nebuvn tik-slas, bet bud as uzkopti j vald^, Cia jie, deja, susidure su priestaravimu: Tomas, Tomo auka, visi Tomai. Musii revyne nebuvo geografine victa, ji buvo musq ateitis. Musrj patriotai nemane, kad Airijos vyrai ir moterys yra pranasesni uz Anglijos vyrus ir mo tens arba kad Airijos bulves gardesnes uz Anglijos. Ne, Britu. imperijos ne-teisingumui mes priespriesinome neribotq dosnum^.
28
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
PrieSu, kareiviai buvo tik klastingiausiems planetos tik-slams skirtos kulkos, Musu. kovai buvo budmgas Iaisves suvokimas* Taigi anglii pasitraukimas turejo buti naujo gy venimo, malonesnio, lygiateisio, jzanga. Airijos val-dzia tik pakeite uzkariautoju. vardus savo vardais. Jie pakeite priespaudos spalvas, Tik tiek. Klaiki beprotys-te: anglai dar tik traukesi is Airijos, o nauja valdzia jau saude i savo sertus draugus.
Ar jmanoma - klausiau sav^s - po desimtmeciy,, sirntmedq karu. pries Anglija. pirmaj[ Iaisves suora, pa-naudoti zudynems? Kur slepesi neribotas zmogaus ge-bejimas isduoti saviskius? Atsisakiau pareigu. naujoje valdzioje. Nekovojau pries visagale^ Anglijos imperij%, kad pakeiseiau j^. kita. Netgi negaiejau stoti j naujas maistminku, gretas. Filietinis karas nera tikslas, jis yra tikra tragedija: nors ir nejtikinia, prabego metai po pa-skutines anglu, palapines pasalinimo, per tq laikq zuvo daugiau airiu_ nei per paskutinj konflikta^ Niekas ne-besitikejo taikos, nei naujoji valdzia, nei maislininkai. Staiga tie, uz kuriuos buciau atidaves gyvybc^ tapo vi-siskai nepazjstami, tiek vieni, tiek antri. Ankseiau zmo-nes slepdavo ginklus, dabar ginklai siepe zmones. Bet skaudziausia buvo matyti rnilziniska^ praraja_, skiriancia. mane nuo tu^ kuriais rikejau, Negaiejau J14 nekesti. Dar baisiau: paprasciausiai negaiejau suprasti J14. Buvo toly-gu kaip kalbeti su selenitais. Mano tevyne niekada ne-priklause man. Dabar galejo priklausyti, bet jaueiausi svetimas, Viena, bemiege. naktj prisiminiau Toma^. Kaip buti| pasielges jis? Buti; galvojes kaip ir as? Butii ir to-liau kovoj^s ar butu, jsitaises naujoje valdzioje? Kita. ryta^ priejau prie isvados: Tomas mire.
Nepabegau nuo kovos; galima sakyti, kad kova pa-liko mane, Manyje sudege daugiau nei paprastas tikeji-
29
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
mas< Dingo visos zodzio „viltis" reiksmes, Airijos isto-rija visada buvo kovos isrorija, tikros kovos istorija. Jei Airijos kova taip liudnai pralaimejo, ir jokia kita kova nebutti sulaukusi pergales.
Po siu. apmastyrrnj man kilo tik vienas klansimas: ar rroskau likti visos zmonijos nelaime iarnzinancioje pa-saulj vaidancioje spiraleje? Mano atsakymas buvo nei-giamas - niekada ir jokiu budu: taip nutariau begti [ pa-saulj be zmonki. Dabar nebegau nuo jsratymii. Begau nuo kazko didesnio, daug didesnio.
Is Airijos persikeliau \ kontincnt^, Nezinojau, kur ke-liauju, zinojau, i5 kur atvykstu. Is Prancuzijos j Belgija, is ten - j Olandija, turedamas idejq nuolat klajoti: be tik-slo ir vietos, Niekada nebudau pamanes, kad mano JLS laipsnis buti^ pagelbejcs.
Amsterdame radau tarptautine meteorologijos tar-nyb^. Jie samde anapus vandenyno siunciamus zmo-nes. Takliu vau j ilga. sa/asq, bet JLS laipsnis ir nulis kon-kurentq sutrumpino sarasa,. Personal^ vadovas buvo raudonskruostis violetinemis gyslutemis ismargintu veidu vyras. Jie turejo kaip galima greiciau jdarbin-ti meteorology. Kur? Is pradziq vyro atsakymai buvo vangus. Pokalbio metu suvokiau, kad neturiu ^rodine-tz savo pasiruosirno, pasnekovas ir taip neresi is kailio siulydamas mart ta_ vieta.. Pagaliau pixstu parode sala, nagas vos nesulindo j mesa.. Maniau, nagas Hnko: nieko itebuvo matytL jokios aiSkios vietoves, demes, nors ir mazutes. Bet tai buvo pietinio Atlanto vandenyno %e-rnelapis, didziausio J14 turimu mastelio. Jsiziurejau dar atidziau, Sala buvo ant koordinaciq sankryzos. Todel
30
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
jos ncmaciau: ji buvo tokia maza, kad platumos ir ilgu-mos linijos ja, denge.
- Ar ten dirba daug spedalistq? - pasidomejau.
- Visuomenines veiklos tikrai nebus, - atsake vyras. Iskeliau tik viena, reikaJavima.; marto vardas neture-
jn buti ^trauktas I fok| sa/aSa.. Dar nebaigiau kalbeti, o jis jau sutiko. Kai pamate mano itzantspauduot^ paraya_ ant sutarties, vos nepasoko is dziaugsmo. Jis tikejosi ap-mulkin^s mane.
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
3-
Kai perskaiciau laisk^, isgaravo noras atidarineti liku-sias dezes. Atsisedau ant medines taburetes, tarsi ka^ tik grjies is ilgos keliones. K^ galejau padaryti? Dabar ne-galejau nuleisti rankij- Liudesin negalima gydyti sugle-bunti, raip nutaiiau sukaupti visa, savo energij^. Pama-niau, lead nueili iki svy turio butu neblogai. Gal ir nebu-ciau gebej^s pasikalbeti su svyturio sargur taciau bent jau buciau pasivaiksciojes ir nuvijes prisiminimus. Gal to vyro kliedesiai btiVO tik laikinas proto uztemimas. Galejau pateisinti. Gerai pama^sciLis, kapitonas [sibrove I jo namus tarsi vistq pulko gaidys. Mes )i isbudinome. Bet save gerbiantis svyturio sargas miega cLena, a dirba naktj, rupinasi nuobtine sviesa. Laive buvomc priprate prie imogiski4Ji4 rysiu, normaliu., bcgediskij. Tik ne jis. Jsivaizduokime jo nuostaba^ kai fia, pasaulio pakrasty-je, pasirode du nepazjatamieji.
Salos aureole buvo jreminta misku, Kuo gilyn zen-giau i miskq, tuo labiau siejau gyvenima. su paslaptingu-mu, atsitiktirnimu, baikstumu ir sterilumu. Pavyzdziui, krumai turejo milziniskas ir paziureti tvtrtas sakas. Su-linkusios joy iiizdavo kaip morkos. Vienq grazia^ diena. butu, atejusi ziema ir sniegas butu^ uzgules tuos krumus. Miskas primine karmomen?, pasiduodancia^ dar nepra-
32
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
sidejus musiui. Pusiaukeleje stabtelejau ir pastebcjau di-dele, mamturin^ plokste, is kurios kysojo paprasciausias bronzirus ciaupas. Plokstebuvopritvirtinta prienatuTa-lios, juodomis samanomis apaugusios sfenos. Tai buvo ideali vieta, nes ten nebuvo daugiau iskilimij, tad ploks-te tapo vandens telkiniu. Ts ciaupo be perstojo tekejo vandens srovele, vanduo bego i diddj gelezinj inda., 5a-lia stovejo kitas indas ir lauke, kol jj kas nors pripildys. Supratau, kad tai - svyturi aprupinantis fcntanas.
Keista, kaip pasirerikame daikrus, kur norime pri-glausti savo zvilgsn]. Kai pirma. karta. praejau pro cia su kapitonu, visiskai ncatkreipiau demesio \ fontana. Mes nesustojome, nes ieskojame svarbesnii^ zenkli4r Dabar likau vienas, visiskai vienas, ir bronzinis vandenj spjau-dantis ciaupas pasidare jdormis- Priartejau, virg jo slci-vomis raidemis buvo parasyta:
Batisas Kafo gyvena cia
Batisas Kafo pastate si fontanq
Batisas Kafo uzruSe tai
Batisas Kafo sugeba ap&igmti
Batisas Kafo valdo vandenynus
Batisas Kafo turi tai, ko troksta, ir troksta to, kq turi
Batisas Kafo yra Batisas Kafo ir Batisas Kafo yra Batisas
Kafo Dixil et fecit
Nusivyliau. Viso labo santarves viltys, Ta plokste kalbe-}o man apie visiskai pakrikusj prota,. Bet neturejau kitos iseities ir nuejau svyturio link. Priejau prie pamato ir pamaciau, kad durys u5:darytos,
- Ar kas nors yra! - suktelejau, megdziodamas ka-pitong.
33
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
Niekas neatsake; vienintelis garsas buvo pakrante laizanciij bangq, Frisiminiau uzrasa. ant fontano. Su-vokiau, kad tai buvo ispuik^s zmogus, nes kiekviena eilute prasidedavo jo vardu. Ar del to buvo kalta skurdi asmcnybe ar ryskus egoizmas, paprastai mus lydintys ncigiami bruozai jrode, kad tarn vyrui buvo svarbu pa-tvirtmri savo taparybe, Mano suksniai tapo strateginiak kdeta, sykiu. pakartnjau jo vard^..
- Batlsai! Batisai! - Suktelejau, pridej^s ranka, prie burnns. - Batisai! Batisai! Ei, Batisai! Prasau atidaryti! As - meteorologas.
Niekas neatsake. Sesi ar septyni metrai virs dunj buvo balkonas. Spoksojau ten su viltimi, kad jis pasiro-dys. Bet ncsulaukiau: mano zvilgsnis uzkliuvo uz kitko. Pastebejau, kad prie balkono pagrindo buvo pritaisytos medines lentos, Pirm4 kart^ pagalvojau, kad tai- ele-mentari atrama, bet klydau. Lnntos neatitiko origina-lios gelezines formos, kuri su siena ir balkonu sudare trikampj. Tai buvo tiesiog smailus iesmai. Atvirai pa-sakius, visas balkonas buvo jais apkaltas, taip primin-damas dirbtinj ezj. Pute vejas ir mane pasieke gelzgaJiii skambesys. Zeme liecianti svyturio dalis buvo piJna vi-ruinis laikomij virviu., Artt virviu, buvo priristos skar-dines, dazniausiai - po dvi ant vienos, Vejas dauze jas viena^ [ kitq ir \ siena^ taip primindamas karviu. varpe-litj skambesj. Dar daugiau nesuvokiamu. smulkmenq: j plysius tarp akmenij buvo prikaisiota viniu. smaiga-liu j virsu, Vinys ir stiklo sukes, daugybe sukiu,. Satde atspindejo jas zaliu ir rausvu spindesiu. Dar auksciau, plysiuose, irgi smygsojo vinys ii sukes, Ten, kur butu_ siekes zmogus, pasifipes ant normalru. kopeciq virsaus, akmenys buvo sutvirtinti skiediniu, sudarydami milzi-niska, inkams biidinga, siena. Netgi naujagimio nagutis
34
Svajones pi I dome tik mes :)
www.Elknygos.lt
nebutij pralindes, Apejau aplink svyturi: visas svyturys buvo apsaugotas siais absurdiSkais kuriniais. Vel pri-artejau prie dun*, bet staiga balkone isdygo Batisas. Jis taiftesi \ mane sauti. Nors padare jspudj, bet laikiausi tvirtai.
- O, Batisai. Aimenale mane?- tariau. - Noreciau pasikalbeti so jumis, juk mes kaimynai. Keiista kaimy-nyste, ar ne?
-Jei artesi, sausiu.
Patirtis mane ismoke, kad kai zmogus nori sauti \ kita_ zmogu_, negrasina jam, o jei grasina, nenori jo nu-sauti
- Batisai, protaukitc, - neatlyzau, - piatarkLte nors viena. malonq zodk
Tylejo, tik nenuleido nun man^s sautuvo.
- Kada baigiasi jusi! sutarties laikas? - norejau uz-kalbeti dantis. - Kad a atvyks kitas zmogus,
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0469
* © xneox.com