Neoficialus Kodekso tekstas
Kodeksas skelbtas: Žin., 1985, Nr. 1-1

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI

Pirmasis skirsnis
BENDRIEJI NUOSTATAI

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai
Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei.
Pastaba. Šiame kodekse vartojama piliečio sąvoka yra tolygi fizinio asmens sąvokai, t. y. ji apima ne tik Lietuvos Respublikos piliečius, bet ir užsienio valstybių piliečius bei asmenis be pilietybės.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

2 straipsnis.Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų
Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų yra šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų.
Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų, kol jie nustatyta tvarka neįtraukti į šį kodeksą, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomi tiesiogiai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

3 straipsnis. Panaikintas
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr.20-228
Nr. XI-3745, 1990.03.07, Žin., 1990, Nr.9-267
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

4 straipsnis. Panaikintas
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

5 straipsnis. Savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus ir savivaldybių
administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių pažeidimą
numatoma administracinė atsakomybė
Savivaldybių tarybos turi teisę priimti sprendimus, o savivaldybių administracijų direktoriai turi teisę leisti įsakymus kovos su stichinėmis nelaimėmis klausimais, numatančius administracinę atsakomybę už jų pažeidimą, taip pat sprendimus ir įsakymus kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais, už kurių pažeidimą atsakomybę nustato šio kodekso 42(1) ir 109 straipsniai.
Savivaldybių tarybos tvirtina taisykles, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 42(4) straipsnio trečiąją dalį, 161, 161(1), 162, 166, 167, 185 straipsnius, 185(1) straipsnio pirmąją dalį ir 214(1) straipsnio trečiąją dalį.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)
Nr. I-1551, 96.09.25, Žin., 1996, Nr.104-2362 (96.10.30)
Nr. VIII-640, 98.02.24, Žin., 1998, Nr.25-636 (98.03.13)
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. IX-588, 2001-11-08, Žin., 2001, Nr. 99-3522 (2001-11-28)
Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)
Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)
Nr. IX-2511, 2004-10-28, Žin., 2004, Nr. 166-6060 (2004-11-16), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą
Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

6 straipsnis.Administracinių teisės pažeidimų prevencija
Valstybiniai organai, visuomeninės organizacijos, darbo kolektyvai rengia ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas, padedančias juos padaryti, auklėti piliečius, kad jie būtų didžiai sąmoningi ir drausmingi, griežtai laikytųsi įstatymų.
Savivaldybių tarybos koordinuoja savo teritorijoje įregistruotų visuomeninių organizacijų darbą užkertant kelią administraciniams teisės pažeidimams, vadovauja savivaldybių policijos, administracinių komisijų, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnų ir kitų joms atskaitingų organų, turinčių kovoti su administraciniais teisės pažeidimais, veiklai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132
Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

7 straipsnis.Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus
Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo.
Tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus.
Įstatymų reikalavimų laikymasis taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus užtikrinamas sisteminga aukštesniųjų organų ir pareigūnų kontrole, teise apskųsti, kitais įstatymų nustatytais būdais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-847, 95.04.11, Žin., 1995, Nr. 36-886 (95.05.03)

8 straipsnis.Įstatymų dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus galiojimas
Asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo padarymo metu ir padarymo vietoje.
Aktai, švelninantys arba panaikinantys administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, turi atgalinio veikimo galią, t. y. taikomi skiriant nuobaudas už teisės pažeidimus, padarytus prieš šių aktų išleidimą, taip pat paskirtoms nuobaudoms, kurios nėra įvykdytos. Dėl paskirtos administracinės nuobaudos, kuri nėra įvykdyta, peržiūrėjimo suinteresuotas asmuo pareiškimu kreipiasi į organą (pareigūną), priėmusį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Aktai, nustatantys arba sugriežtinantys atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, neturi atgalinio veikimo galios.
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

II SKYRIUS
ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

I. BENDROJI DALIS

Antrasis skirsnis
ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS

9 straipsnis.Administracinio teisės pažeidimo sąvoka
Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.
Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

10 straipsnis.Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia
Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti.

11 straipsnis.Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo
Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba nenumatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti.

12 straipsnis.Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė
Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų.

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė
Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21(1), 24, 37(1), 281, 313 ir 314 straipsniuose.
Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 175 straipsnyje, 176(1) straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 183 straipsnio trečiojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr.20-228
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

14 straipsnis. Pareigūnų atsakomybė
Pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.
Pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr.36-862
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132

15 straipsnis. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai, atsakomybė už
administracinius teisės pažeidimus
Tikrosios karo tarnybos kariai, taip pat policijos, vidaus reikalų tarnybų pareigūnai ir jiems prilyginti asmenys už administracinius teisės pažeidimus atsako pagal drausmės statutus, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai – pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą, o Valstybės saugumo departamento pareigūnai – pagal Valstybės saugumo departamento statutą. Už kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų, medžioklės, žvejybos, kitų aplinkos apsaugos, taip pat gyventojų sveikatos apsaugos normų, muitų taisyklių, teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus, biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimus, viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, už kliudymą Valstybės kontrolės pareigūnams ir jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas bei Valstybės kontrolės pareigūnų sprendimų nevykdymą ir už kontrabandą šie asmenys administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.
Kiti, išskyrus nurodytus šio straipsnio pirmojoje dalyje, asmenys, kuriems taikomi drausmės statutai arba specialūs drausmės nuostatai, tiesiogiai šiuose aktuose numatytais atvejais už padarytus administracinius teisės pažeidimus traukiami drausminėn atsakomybėn, o kitais atvejais - administracinėn atsakomybėn bendrais pagrindais.
Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytais atvejais organai (pareigūnai), kuriems suteikta teisė skirti administracines nuobaudas, užuot skyrę nuobaudas, gali perduoti medžiagą dėl teisės pažeidimų atitinkamiems organams, kad jie spręstų klausimą dėl kaltininkų patraukimo drausminėn atsakomybėn.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-2756, 1989.01.25, Žin., 1989, Nr.4-19
Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr.36-862
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-1469, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 74-1769 (96.08.02)
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. VIII-1651, 00.05.02, Žin., 2000, Nr.41-1164 (00.05.19)
Nr. VIII-1734, 00.06.15, Žin., 2000, Nr.54-1557 (00.07.05)
Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)
Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

16 straipsnis.Užsieniečių atsakomybė
Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą, atsako pagal šį kodeksą, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

17 straipsnis.Būtinasis reikalingumas
Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kitose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

18 straipsnis.Būtinoji gintis
Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinosios ginties būklėje, tai yra ginant valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką nuo priešingo teisei kėsinimosi tokiu būdu, kad padaroma pasikėsintojui žalos, jeigu tik nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos.

19 straipsnis.Nepakaltinamumas
Administracinėn atsakomybėn netraukiamas asmuo, kuris, darydamas priešingą teisei veikimą arba neveikimą, buvo nepakaltinamumo būsenoje, tai yra nebegalėjo suprasti savo veiksmų esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos.

Trečiasis skirsnis
ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA

20 straipsnis.Administracinės nuobaudos tikslai
Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

21 straipsnis.Administracinių nuobaudų rūšys
Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:
1) įspėjimas;
2) bauda;
3) daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;
4) suteiktos asmeniui specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive) atėmimas;
5) administracinis areštas;
6) nušalinimas nuo darbo (pareigų).
Šio straipsnio pirmosios dalies 3-6 punktuose išvardytas administracines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai.
Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nurodytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis.
Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais.
Pastaba. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(8) ir 152(11) straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr.36-862
Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr.22-568
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)
Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)
Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

21(1) straipsnis. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys
Už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiriamos visos administracinės nuobaudos, numatytos šio kodekso 21 straipsnyje, išskyrus administracinį areštą.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132
Nr. I-590, 1994.09.13, Žin., 1994, Nr.73-1372 (94.09.21)

22 straipsnis.Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos
Daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų) gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos; šio kodekso 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos kitos administracinės nuobaudos gali būti skiriamos tik kaip pagrindinės.
Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta pagrindinė arba pagrindinė ir papildomoji nuobauda.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr.22-568
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

23 straipsnis.Įspėjimas
Įspėjimas kaip administracinė nuobauda pareiškiamas raštu. Įstatymų numatytais atvejais įspėjimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr.20-228

24 straipsnis. Bauda
Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų.
Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų.
Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nustatyta didesnė bauda, negu numatyta šiame straipsnyje.
Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos šiame kodekse.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr.18-184
Nr. XI-1691, 1987.06.09, Žin., 1987, Nr.17-189
Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr.20-228
Nr. XI-3489, 1989.12.18, Žin., 1990, Nr.1-8
Nr. I-326, 1990.06.26, Žin., 1990, Nr.19-495
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132

25 straipsnis. (Neteko galios)
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

26 straipsnis. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas
Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 62, 62(1), 62(2) straipsniuose, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(8), 152(11) straipsniuose, 152(14) straipsnio ketvirtojoje dalyje, 153(1) straipsnio ketvirtojoje dalyje, 153(10) straipsnyje, 154(5) straipsnio antrojoje dalyje, 154(6) straipsnio antrojoje dalyje, 163(2), 173 straipsniuose, 209(1) straipsnio antrojoje dalyje, 209(2) straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 209(3) straipsnyje, 209(4) straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 209(6), 210 ir 214(10) straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.
Šaunamojo ginklo, kitų medžioklės įrankių ir šaudmenų konfiskavimas negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.
Konfiskavimo taikymo tvarką nustato šis kodeksas, o nekonfiskuotinų daiktų sąrašą - kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr.33-370
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-1297, 96.04.23, Žin., 1996, Nr. 41-990 (96.05.08)
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)
Nr. IX-1702, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3421 (2003-07-25)
Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)
Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

27 straipsnis.Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas
Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
Atėmimas teisės vairuoti transporto priemones negali būti skiriamas asmenims, kurie naudojasi šiomis priemonėmis dėl invalidumo, išskyrus atvejus, kai jas vairuoja neblaivūs.
Atėmimas teisės medžioti arba užsiimti žvejyba negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė arba žvejyba yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr.36-862
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)
Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)
Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

28 straipsnis. (Neteko galios)
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

29 straipsnis.Administracinis areštas
Administracinis areštas nustatomas ir skiriamas tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus iki trisdešimties parų. Administracinį areštą skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (apylinkės teismo teisėjas).
Administracinis areštas negali būti skiriamas nėščioms moterims, moterims, turinčioms vaikų iki dvylikos metų amžiaus, asmenims, kuriems nesukako aštuoniolika metų, pirmos ir antros grupių invalidams.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132

29(1) straipsnis.Nušalinimas nuo darbo (pareigų)
Nušalinimas nuo darbo (pareigų) skiriamas už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus, padarytus ryšium su darbuotojo tarnybinių pareigų atlikimu.
Nušalinimą nuo darbo (pareigų) skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (teisėjas).
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr.22-568

Ketvirtasis skirsnis
ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS

30 straipsnis.Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės
Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų.
Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių sąrašą nustato šio kodekso 31 ir 32 straipsniai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26; Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

30(1) straipsnis. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas
Organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.
Specialiosios teisės atėmimas, numatytas sankcijoje už teisės pažeidimą, padarytą neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens, gali būti neskiriamas tik tuo atveju, kai yra gaunama Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.
Organas (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą, priimtą vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, privalo motyvuoti. Sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1407, 99.11.11, Žin., 1999, Nr.101-2906 (99.11.26)
Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

30(2) straipsnis. Baudos skyrimas
Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.
Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nuobauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.
Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarime.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

31 straipsnis.Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės
Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės yra šios:
1) kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis;
2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;
3) teisės pažeidimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;
4) teisės pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;
5) teisės pažeidimas padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas;
6) teisės pažeidimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;
7) teisės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai;
8) teisės pažeidimą padarė nepilnametis;
9) teisės pažeidimą padarė nėščia moteris;
10) teisės pažeidimą padarė neįgalus asmuo (I, II grupių invalidas) ar asmuo, sulaukęs 65 metų.
Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokių atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių aplinkybių.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

32 straipsnis.Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės yra šios:
1) teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų. Organas (pareigūnas), atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe;
2) teisės pažeidimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų;
3) teisės pažeidimas padarytas pasinaudojant stichine nelaime ar nelaimingu atsitikimu;
4) teisės pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes ar didelį turtinį nuostolį;
5) pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda;
6) teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą;
7) į teisės pažeidimą įtrauktas nepilnametis;
8) teisės pažeidimas padarytas neblaivaus asmens arba asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Organas (pareigūnas), skiriantis administracinę nuobaudą pagal administracinio teisės pažeidimo pobūdį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe.
Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokias atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančias aplinkybes.
Šio straipsnio pirmojoje dalyje ir kituose įstatymuose nurodytos sunkinančios aplinkybės netaikomos tais atvejais, kai straipsnio dispozicijoje jos nurodomos kaip nusižengimą kvalifikuojanti aplinkybė.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

33 straipsnis.Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus
Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai.
Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Šiuo atveju prie pagrindinės nuobaudos gali būti prijungiama viena iš papildomųjų nuobaudų, kurias numato straipsniai dėl atsakomybės už bet kurį padarytą teisės pažeidimą.

34 straipsnis.Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas
Administracinio arešto terminas skaičiuojamas paromis, specialiosios teisės atėmimas - metais arba mėnesiais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

35 straipsnis. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai
Administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 85, 185(2), 193(2), 209, 209(1), 209(2), 209(3), 209(4), 209(5), 209(6), 210, 214(11) straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.
Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nutraukus baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba priėmus išteisinamąjį teismo nuosprendį, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar atsisakyti skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.
Kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-1297, 96.04.23, Žin., 1996, Nr. 41-990 (96.05.08)
Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.69-1732 (97.07.23)
Nr. VIII-830, 98.07.01, Žin., 1998, Nr.63-1803 (98.07.15)
Nr. VIII-1041, 99.02.02, Žin., 1999, Nr.18-443 (99.02.19)
Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)
Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)
Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

36 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta
administracinė nuobauda
Jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda.

37 straipsnis. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį
Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, administracinė komisija, savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje seniūnas, apylinkės teismo teisėjas, spręsdami klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad kaltininkas atlygintų turtinį nuostolį, jeigu jo suma neviršija penkių šimtų litų, o rajono (miesto) apylinkės teismas - nepriklausomai nuo nuostolio dydžio.
Kitais atvejais klausimas dėl administraciniu teisės pažeidimu padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132
Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)

37(1) straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį
Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, organas (pareigūnas), spręsdamas klausimą dėl nuobaudos nepilnamečiui skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turtinį nuostolį, jeigu šio suma neviršija penkiasdešimties litų.
Kitais atvejais klausimas dėl administracinių teisės pažeidimų padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr.58-1132

38 straipsnis.Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda,
vykdymas
Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia padariusio administracinį teisės pažeidimą asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.

39 straipsnis.Panaikintas
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr.33-370
Nr. I-1691, 1987.06.09, Žin., 1987, Nr.17-189
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610

40 straipsnis. (Neteko galios).
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-762, 98.06.02, Žin., 1998, Nr.55-1518 (98.06.17)

II. YPATINGOJI DALIS

Penktasis skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ
SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas
Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.
Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas -
užtraukia baudą pareigūnams nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams - nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.
Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 41(3), 41(4), 41(5) straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr.21-610
Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr.54-1047
Nr. I-1290, 96.04.17, Žin., 1996, Nr. 41-988 (96.05.08)
Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.69-1732 (97.07.23)
Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr.22-552 (00.03.15)
Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

41(1) straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas
Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų ir (ar) pareigūnams - nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.
Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims ir (ar) pareigūnams nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams - nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr.54-1047

41(2) straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas
Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas -
užtraukia baudą darbdaviams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio trijų šimtų litų ir pareigūnams - nuo trisdešimties iki devynių šimtų litų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr.54-1047

41(3) straipsnis. Nelegalus darbas
Nelegalus darbas –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.
Kodeksas papildytas straipsniu:
Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.69-1732 (97.07.23)
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr.64-1913 (00.07.31)
Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

41(4) straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas
Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatyme, kolektyviniame susitarime, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas ne dėl darbuotojo kaltės -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo dvidešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.69-1732 (97.07.23)
Nr. VIII-1486, 99.12.21, Žin., 1999, Nr.113-3286 (99.12.30)

41(5) straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas
Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis) įrašymas į šį žiniaraštį -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-678, 98.03.24, Žin., 1998, Nr.33-874 (98.04.08)

41(6) straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas
Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, pažeidimas –
užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-1017, 99.01.05, Žin., 1999, Nr.11-237 (99.01.27)
Nr. X-343, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 122-4359 (2005-10-13)

41(7) straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas
Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki vieno tūkstančio litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki dviejų tūkstančių litų.
Kodeksas papildytas straipsniu:
Nr. IX-2335, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4275 (2004-07-24)

41(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas
Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų litų.
Kodeksas papildytas straipsniu:
Nr. X-382, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 137-4911 (2005-11-19)

41(9) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos bendrovės (SE) darbo tarybos sudarymą nevykdymas –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.
Kodeksas papildytas straipsniu:
Nr. X-382, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 137-4911 (2005-11-19)

41(10) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant
sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.1022
* © xneox.com